Определение №60389/23.06.2021 по дело №1845/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  Определение на ВКС-ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60389

  София, 23.06. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1845 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационните жалби на „Софстрой”АД и „Пътстрой-92”АД срещу Решение № 1003 от 15.05.2020 год. по т.д.№ 99/2020 год. Софийски апелативен съд.

  С него е отменено Решение № 1815 от 16.10.2019 год. по т.д.№ 1608/2018 год. на Софийски градски съд в частта с която предявените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) срещу „Пътстрой-92”АД обективно съединени искове с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД за сумата 209957.98 лв. и с правно основание чл.86 ал.1 ЗЗД за сумата 9499.78 лв. са били отхвърлени и е постановил осъдително решение по тях. Потвърдил е първоинстанционното решение в частта с която исковете с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД, предявени от МРРБ срещу „Софстрой”АД са били уважени, съответно за 274993.81 лв. 11634.04 лв. Присъдени са разноски.

  Исковете произтичат от сключени на 02.04.2009 год. договори за изработка. Те са в резултат на проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предмет на договорите е извършването на строително-монтажни работи и благоустройствени дейности на обекти в с.”Трудовец”. Договорите са сключени в резултат на проведена процедура по обществена поръчка, като възложител е МРРБ, а изпълнител сдружение ”Трудовец” – неправосубектно гражданско дружество (чл.276 вр.чл.275 ТЗ), съдружници в което са били „Пътстрой-92”АД и „Софстрой”АД. Безспорно е обстоятелството, че в изпълнение на договорите, възложителят е извършил авансово плащане, като сборът от плащанията, формира главниците по исковите претенции. Тези претенции са обусловени от ищцовата теза, че договорите са прекратени, поради неизпълнение (СМР не са били извършени и предадени) и двете акционерни дружества дължат връщане на даденото, ведно с обезщетение за забава.

  Установено е по делото, че в предходно съдебно производство МРРРБ е предявил искове за връщане на авансово платените суми, позовавайки се на разваляне на договорите. Исковете са били отхвърлени, поради решаващия мотив, че договорите не са развалени и предвид това, че са действащи, връщане на авансовото плащане не се дължи.

  С оглед приетото от съда, че договорите не са прекратени, възложителят е отправил покана до изпълнителите за подновяване на банковите гаранции за добро изпълнение, чийто срок е бил изтекъл; за предоставяне на банкова гаранция за авансовото плащане за това, че водещият партньор „Софстрой”АД не отговаря на предвиденото условие да е вписан в централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) от който е бил заличен през 2014 год., което прави изпълнението невъзможно. След като е отправените искания не са били изпълнени, отправил е извънсъдебно изявление за разваляне на договорите и е през м.VІІ.2018 год. е предявил исковете, които са предмет на настоящето производство.

  В производството пред СГС ответникът „Софстрой”АД не е изразил становище по иска, не е депозирал отговор по реда и в срока на чл.131 ГПК.

  Последователно подържаната теза на ответника-касатор „Пътстрой-92”АД е, че договорите не са развалени, тъй като възложителят, а не изпълнителят е неизправен т.е. не нему принадлежи правото да отправи изявление по чл.87 ал.2 ЗЗД. При условията на евентуалност с е позовал на изтекла погасителна давност за упражняване правото на разваляне.

  За да уважи исковете по отношение на „Софстрой”АД, първоинстанционният съд е приел, че е налице валидно отправено изявление на МРРБ за разваляне да договорите с това дружество, което е под условие в месечен срок да бъдат предоставени необходимите гаранции.

  Това изявление не е произвело правно действие спрямо ответника „Пътстрой-92”АД, който се е позовал на изтекла погасителна давност по отношение правото на разваляне на договорите. Срокът до който са били предоставени банковите гаранции по чл.8 ал.3 от договорите (обезпечаващи доброто им изпълнение) е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари