Определение №60328/02.08.2021 по дело №4144/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60328

  Гр. София, 02.08.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 4144 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба с вх.№ 263 602 от 21.10.2020 г., подадена от П. С. Г. и Н. П. Г., представлявани от адвокат Д. П. от САК срещу въззивно Решение № ІІІ-240 от 14.09.2020 г., постановено по в.гр.д.№ 1991/2019 г. по описа на ОС – Бургас, ІІІ въззивен гр. състав.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни срещу подлежащ на обжалване акт и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

  В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касация И. П. С., представляван от адвокат Н. А. от АК - Б., с който оспорва касационната жалба. Счита, че не са налице основания за допускане на обжалването, както и, че въззивното решение е правилно. Претендира разноски.

  Необжалвалите другари на касаторите – Р. Г. Г. и К. С. К., не са заявили становище по жалбата.

  По допускане на касационното обжалване съставът на ВКС намира следното:

  С посоченото решение окръжният съд, в правомощията на въззивна инстанция по чл.258 и сл. ГПК, е потвърдил първоинстанционното Решение № 1293 от 27.05.2019 г. по гр.д.№ 1537/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас в частта, с която по отношение на Н. П. Г., П. С. Г., Р. Г. Г. и К. С. К. е признато за установено, че „имотната граница между собствения на И. П. С. ПИ с идентификатор ***, с площ от 565 кв.м., с дворищно-регулационна граница между УПИ ** и ** по действащия РП на кв. В., одобрен със Заповед № 1195 от 20.09.1990 г. на зам. председателя на ОбНС – Бургас, и ПИ с идентификатор *** е заснета неправилно в КК на землището на [населено място], одобрена със Заповед № РД-18-92 от 12.12.2015 г. на ИД на АГКК, - застъпване с регулацията, изразяващо се в отсичане от дворищно-регулационната линия по действащия РП на 26 кв.м. от ПИ с идентификатор **** по КК, от построения на място гараж, които попадат в УПИ ** (приложение 7 към основното заключение, оцветено в жълто), заедно с триъгълник (по зелената линия на същото приложение), с общата площ на грешката от 31 кв.м., което застъпване е оцветено в жълто (в цялост) на приложение 9 към допълнителното заключение на експертизата (приложения №№ 1, 6 и 7 към основното заключение и приложение № 9 към допълнителното заключение на вещите лица експертизата”. Посочените приложения, приподписани от районния съдия, са обявени за неразделна част от потвърденото решение на РС – Бургас.

  Първоинстанционното решение е обезсилено в частта, в която РС – Бургас се е произнесъл по иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР по отношение на Община Бургас и е осъдил общината да заплати разноски по делото, като производството е прекратено по отношение на Община Бургас. В тази му част въззивният акт не е обжалван и е влязъл в сила.

  Касаторите са недоволни от решението в частта му, с която е потвърдено решението на РС – Бургас по квалифицирания от въззивния съд иск с правно основание по чл. 54, ал. 2 ЗКИР.

  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице грешка в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност. Същевременно, с постановеното на 23.02.2016 г. от ОСГК на ВКС Тълкувателно решение по тълк.д.№ 8/2014 г. е разяснено, че искът с правна квалификация чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари