Определение №60319/16.08.2021 по дело №1914/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60319

  гр. София16.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1914 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Овергаз инк“ АД срещу определение №11848 от 13.08.2020 г. по в.т.д.№2728/2019 г. на САС, с което е оставена без уважение молбата на „Овергаз инк“ АД за изменение на постановеното по делото решение №388 от 12.02.2020 г. в частта за присъдените пред въззивния съд в полза на „Дексиа България“ ООД, разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 138 299.23 лв.

  В жалбата се излагат съображения, че определението е неправилно, тъй като с оглед фактическата и правна сложност на делото и осъществените от процесуалните представители на „Дексиа България“ ООД пред въззивния съд процесуални действия /отговор на въззивна жалба, явяване в едно заседание пред въззивния съд, в което не са събирани нови доказателства и подготвяне на писмена защита/, присъденият адвокатски хонорар се явява прекомерен.

  Ответникът по частната жалба „Дексиа България“ ООД заявява становище за неоснователността й.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

  За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че при произнасянето по направеното с молбата за изменение на решението, възражение за прекомерност на заплатения адвокатски хонорар, следва да се съобрази значимата фактическа и правна сложност на спора, която е наложила запознаването с множество нормативни и поднормативни актове, свързани с функционирането и спецификата на пазара на природен газ, както и обсъждане на значителен събран по делото доказателствен материал /експертизи - основна, допълнителна и разширена тройна, и множество писмени доказателства/, с оглед на което не са налице основания за ревизиране на изразеното вече в решението становище, за липса на прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение.

  Определението е неправилно.

  Съгласно дадените в т.3 от ТР №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, разяснения, основанието по чл.78, ал.5 от ГПК се свежда до преценка за съотношението на цената на адвокатска защита и фактическата и правна сложност на делото. Когато съдът е сезиран с такова искане, той следва да изложи мотиви относно фактическата и правна сложност на спора, т.е. да съобрази доказателствените факти и доказателствата, които ги обективират и дължимото правно разрешение на повдигнатите правни въпроси, което е различно по сложност при всеки отделен случай и след тази преценка, ако се изведе несъответствие между размера на възнаграждението и усилията на защитата при упражняване на процесуалните права, съдът намалява договорения адвокатски хонорар. В случая с оглед несъмнено високата фактическа и правна сложност на конкретния казус, но и предвид извършените пред въззивния съд от процесуалните представители на ищеца, процесуални действия /отговор на въззивна жалба, явяване в едно заседание пред въззивния съд, в което не са събирани нови доказателства и подготвяне на писмена защита/, обемът на изследваните и установени обстоятелства, релевантни към правния спор, както и с оглед правното разрешение на повдигнатите въпроси, настоящият състав намира, че размер на адвокатско възнаграждение от 75 000 лв. без ДДС, респ. 90 000 лв. с ДДС за един адвокат, е адекватен за осъществената адвокатска защита пред въззивния съд. В този смисъл присъденото с въззивното решение адвокатско възнаграждение за един адвокат от 138 299.23 лв. с ДДС /115 249.36 лв. без ДДС/, надвишаващо два пъти предвидения в Наредба №1/2004 г. минимален размер, се явява прекомерно, което налага отмяна на обжалваното определение и постановяване на изменение на решението на въззивния съд /недопуснато до касационно обжалване с определение по чл.288 от ГПК по т.д.№1915/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение/, в частта за разноските.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И

  ОТМЕНЯ определение №11848 от 13.08.2020 г. по в.т.д.№2728/2019

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари