Определение №60317/02.06.2021 по дело №2009/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60317

  гр. София,02.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 2009 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ВЕЛ-КАМ“ ЕООД, [населено място], против решение № 939/28.04.2020г. по в.т.д. № 6237/2019г. на Апелативен съд -София, с което е потвърдено решение № 1821/16.10.2019г. по т.д. № 1359/2018г. на Софийски градски съд, в частта, с която е уважен предявеният на основание чл.266, ал.1 ЗЗД осъдителен иск от „МЕНКАУРА“ ЕООД срещу „ВЕЛ- КАМ“ ЕООД за сумата от 60 000 лева, представляваща непогасена част от дължимо възнаграждение за извършени СМР, за което е издадена данъчна фактура № 230/30.06.2016г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба на 29.06.2018г. до окончателното й погасяване и за сумата от 7966,67 лева – обезщетение за забава върху главницата за периода 07.03.2017г. - 27.06.2018г., както и разноските по делото, както и в частта за отхвърляне на насрещния иск по чл.327, ал.1 ТЗ за сумата от 20 000 лева по фактура №1214/30.08.2017г.

  Касаторът атакува въззивното решение като неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага становище, че по делото ищецът не е доказал наличието на действителен договор за изработка, че е извършил определена работа, както и че същата е приета от възложителя „ВЕЛ- КАМ“ ЕООД.

  Ответникът по жалбата и ищец по делото, „МЕНКАУРА“ ЕООД, [населено място], в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване, както и основателността на касационната жалба. Претендира заплащането на разноски за касационното производство.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  „Менкаура“ ЕООД е предявил против „Вел-Кам“ ЕООД иск с правно основание чл.266, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД. Предявен е и насрещен иск с правно основание чл.327 от ТЗ за заплащане на общо 25247,46лв., дължими по 7 броя фактури, подробно описани в молбата като номера, дати и суми по всяка една от тях.

  Тъй като ищецът по първоначалния иск „Менкаура“ ЕООД не е изпълнило задължението си по реда на чл.183 от ГПК да представи оригиналите на договора за възлагане извършването на СМР и протокол (акт) № 1 за извършени натурални видове строително и монтажни работи към 15.07.2016г., съдът е изключил тези документи от доказателствения материал по делото. Единственото писмено доказателство, което отразява договора за строителство, е издадената от ищеца фактура № 230/30.06.2016г. на стойност 120 000 лева. Същата не носи подпис на представител на дружеството -задължено лице за заплащане на осчетоводената сума. Въз основа на приетото заключение на съдебно-икономическа експертиза е прието за установено, че така описаната фактура е осчетоводена, както при ищеца, така и при ответника. Ищецът е включил същата в дневника за продажбите през съответния месец и сумата е подадена в справките, изпратени в НАП. Ответното дружество е отразило фактурата в справка-декларация по ЗДДС за м. 06.2016г., както и в дневника за покупките. „Вел-Кам“ ЕООД е извършило 6 превода, в общ размер на 60 000 лева, с които частично е погасена дължимата по фактурата сума. При всеки от преводите основанието, посочено в платежния документ, е „ф-ра №230/30.06.2016г.“

  Вещото лице е проверило и осчетоводяването на представените от ищеца по насрещните искове „Вел-Кам“ ЕООД фактури, издадени в периода 21.08.2017г.-30.10.2017г. като е установило, че същите са надлежно осчетоводени и в двете дружества. По една от тези фактури с № 1214/30.08.2017г. е извършено частично плащане в размер на 16 000 лева, като остават дължими 20 000 лева. Сборът от сумите по останалите фактури е 5 247,36 лева. Ищецът по насрещния иск е представил и 6 броя приемо-предавателни протоколи, съставени на датите, на които са

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари