Определение №60315/05.08.2021 по дело №545/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60315

  София, 05.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №545/2020г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Корпоративна търговска банка“ АД (н.) срещу определение №487 от 07.02.2020г., постановено по ч.гр.д. №85/2020г. на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата на „КТБ” АД (н.) срещу определение №297/20.12.2019г. на съдия по вписванията при Районен съд – Варна.

  В частната касационна жалба се поддържа, че обжалваното определение, с което е потвърден отказа на съдията по вписванията за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, е неправилно. Оспорва се извода на въззивната инстанция, че в случая не са налице предпоставките за извършване на поисканото вписване поради изтичането на 10 - годишния срок по чл.172, ал.1 ЗЗД преди подаване на молбата за подновяване на ипотеката. Според частният касатор искането за подновяване на ипотеката е законосъобразно с оглед разпоредбите на чл.172, ал.1 във вр. с ал.3 ЗЗД, чл.17, ал.3 ЗБН и §5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН. Твърди се, че съдът необосновано е приел, че молителят не е представил препис от нотариалния акт, с който е учредена договорната ипотека, като се сочи, че към молбата за подновяване на ипотеката е приложено копие от нотариалния акт от 01.12.2009г. Иска се отмяна на обжалваното определение и връщане на преписката на Служба по вписванията– [населено място], с указание за извършване на поисканото вписване.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, предл.3 ГПК за допускане на касационно обжалване. Формулирани са следните два правни въпроса, които според касатора са обусловили решаващите изводи на съда, а именно:

  1. „Законосъобразно ли е вписване на подновяване на договорна ипотека по реда на чл.172 ЗЗД след изтичане на 10-годишния срок на действие при условията на чл.17, ал.3 ЗБН?“. Сочи се, че въпросът е решен в противоречие с определение №197/21.04.2016г. по ч.гр.д.№1467/2016г. на ВКС, ІV г.о. и

  2. „След изтичане на 10–годиштния срок на действие по чл.172 ЗЗД до отбелязване на ново обстоятелство по партидата на имота, продължава ли договорната ипотека да обвързва страните по учредения между тях договор и съответно в тази хипотеза, възможно ли е, кредиторът да пристъпи към изпълнение спрямо ипотекирания имот?“. Твърди се, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

  С определение №439/04.11.2020г., постановено по настоящото дело, частното касационно производство е било спряно на основание чл.229, ал.1, т.6 ГПК до приключване на конституционно дело №9/2020г. на Конституционния съд на Република България. На 27.05.2021г. е постановено решение №8 от 27.05.2021г. по к.д.№9/2020г. (обн. ДВ бр.48/08.06.2021г.) на Конституционния съд на РБ, което обосновава възобновяване на настоящото производство и произнасяне по частната касационна жалба.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение на окръжен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  Производството пред Служба по вписванията - [населено място], е инициирано с подадена от синдиците на „КТБ“ АД /н./ молба с дата 20.12.2019г., с която е поискано подновяване на договорна ипотека, учредена с нотариален акт №47, т.5, рег.№№14009, д.№780/2009г., вписана в СВ вх.рег.№24471/01.12.2009г., акт №197, т.ІХ, дело № 14973, като с молбата е представено копие от нотариалния акт за учредяване на договорната ипотека. С определение от 20.12.2019г. съдията по вписванията при Варненски РС е отказал вписване на молбата. С обжалваното определение №487/07.02.2020г. по ч.гр.д.№85/2020г., Варненският окръжен съд е оставил без уважение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари