Определение №60314/05.08.2021 по дело №1661/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60314

  София, 05.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №1661/2019г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Корпоративна търговска банка“ АД (н.) срещу определение № 479 от 03.06.2019г., постановено по в.гр.д. №269/2019г. на Пернишки окръжен съд, с което е потвърдено определение №8/08.02.2019г. на съдия по вписванията при Районен съд – Перник, постановено по молба на „КТБ” АД (н.) с вх. №379/08.02.2019г.

  В частната касационна жалба се поддържа, че обжалваното определение, с което е потвърден отказа на съдията по вписванията за вписване/отбелязване на втори по ред особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол” АД, е неправилно и незаконосъобразно. Оспорва се извода на въззивната инстанция, че в случая не е бил спазен посочения в §5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН шестмесечен срок за подновяване на обезпеченията, като се акцентира върху обстоятелството, че възстановяването на вписването на особения залог е било заявено от молителя в ТРРЮЛНЦ на 30.08.2018г., т.е в срока по §5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН . На второ място се излагат съображения за неправилност на извода на съда за невъзможност за подновяване на несъществуващо вписване, като се поддържа, че поради нищожността на извършеното заличаване, следва да се приеме, че обезпечението все още съществува и може да бъде подновено. Сочи се, че незаконосъобразно съдът е приел, че молителят е следвало да представи две молби с искания за възстановяване на особения залог, като се твърди, че с представените два броя удостоверения за актуално състояние молителят е спазил изискванията на чл.22а, ал.4 във вр. с чл.18 от Правилника за вписванията. На последно място се прави оплакване за неправилност на извода на въззивния съд, че молителят е можел да поиска първоначално вписване, като се излагат доводи, че §5 от ПЗР на ЗИДЗБН е специален по отношение на чл.22а, ал.1 ПВ, както и че при извършено ново първоначално вписване няма да се постигнат целените от законодателя последици с §5 ПЗР на ЗИДЗБН за запазване реда на обезпечението. Иска се отмяна на обжалваното определение и връщане на преписката на Служба по вписванията–гр.Перник, със задължителни указания за вписване на особения залог.

  В изложение по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване, като в тази връзка са формулирани следните правни въпроси:

  1. „Кое е релевантното действие, обуславящо спазване на установения от § 5, ал.3 от ПЗР към ЗИЗ на ЗБН, обн. ДВ бр. 22 от 13.03.2018 г. 6-месечен срок, когато на основание посочената разпоредба, молителят е поискал подновяване на особен залог на търговско предприятие; следва ли този срок да обхване вписване във всички регистри по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗ, с оглед на противопоставимостта на залога на трети лица или срокът се счита спазен със заявяване на обстоятелството в ТРРЮЛНЦ?”

  2. „Следва ли на основание чл.18 от ПВ във вр. с чл.22а, ал.4 от ПВ, молителят, освен посоченото в чл.22а, ал.1 от ПВ удостоверение за вписване на залога в Търговския регистър (ТРРЮЛНЦ), да представи и два броя от молбата за извършване на исканото вписване или установеното от законодателя изискване в чл.22а, ал.4 от ПВ, към който намира приложение чл.18 от ПВ, когато се иска вписване по реда и при условията на чл.22а от ПВ, се отнася само и единствено до броя на представените от заявителя удостоверения за вписване на залога в ТРРЮЛНЦ?”

  3. „Какъв е видът на вписването на обстоятелствата с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИД на ЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари