Определение №60306/02.08.2021 по дело №937/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Граждански или търговски са делата, заведени от Гаранционния фонд във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност”?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в открито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, АННА БАЕВА

катоизслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 937 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал.1, т.1 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на Н. И. Д., представляван от адв. С. Я., срещу определение № 28 от 08.02.2021г. по т.д. № 779/2020г. на ВКС, ТК, I т.о., с което е оставена без разглеждане подадената от него касационна жалба срещу решение № 5050 от 18.11.2019г. по в.гр.д. № 613/2019г. на Плевенски окръжен съд.

Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно поради противоречие с процесуалните норми. Счита за неправилен извода на състава на ВКС, че делото е търговско с цена на иска 14 854 лева и поради това въззивното решение не подлежи на касационно обжалване. Намира, че относимо към преценката за допустимост на касационната жалба е тълк.д. № 3/2019г. на ОСГТК на ВКС, поради което прави искане за спиране на делото до произнасяне по посоченото тълкувателно дело. Моли обжалваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато на състава на ВКС за произнасяне по касационната жалба.

Ответникът Гаранционен фонд не изразява становище по частната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК от легитимирана страна, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал.1 от ГПК.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

С обжалваното определение съставът на ВКС е взел предвид, че се обжалва въззивно решение, постановено по предявен от Гаранционен фонд против касатора Н. Д. иск с правно основание чл. 288а, ал. 3 КЗ /отм./ вр. чл. 288а, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./ и чл. 288, ал. 12 КЗ /отм./ вр. пар.28 ПЗР на КЗ за сумата 14 854 лева, представляваща изплатено обезщетение на пострадало лице от Обществения гаранционен фонд МПС на Кралство Б. вследствие на ПТП, настъпило на територията на Н., в което виновен участник е ответникът по иска Н. Д.. Приел е, че цената на разглеждания осъдителен иск е под очертания в закона минимум, съобразно императивната разпоредба на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, пр.2, според което не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лева.

Определението е правилно.

Съгласно чл.365, т.1 ГПК търговско е дело по искове с предмет право или правно отношение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването ѝ и последиците от прекратяването ѝ, както и за попълване на празноти в търговска сделка или приспособяването ѝ към нововъзникнали обстоятелства.

Предмет на предявения по делото иск е ангажиране на регресната отговорност на ответника като делинквент по отношение на Гаранционен фонд за заплатеното от него обезщетение за претърпени вреди от настъпило ПТП, като цената на иска е под 20 000 лева. Действително Гаранционният фонд не е застраховател и задължението му за заплащане на обезщетение възниква по силата на закона, а не поради наличие на застрахователен договор. Независимо от това, правният режим на отговорността на Фонда е аналогичен с този на застрахователя, установен в КЗ - редът за ангажиране на отговорността му и нейният обем са идентични с тези на застрахователя на делинквента при настъпване на застрахователно събитие, представляващо риск по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, която е абсолютна търговска сделка по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 6 ТЗ. Поради това, доколкото спорът е свързан с настъпване

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари