Определение №60303/07.07.2021 по дело №1508/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60303

  София, 07.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 1508/2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Б. Г. Б., чрез пълномощника си адв. И. Н., е обжалвал въззивното решение на Софийския градски съд, II-д въззивен състав, № 261916 от 18.12.2020 г. по в. гр. д. № 10752/2019 г., с което е потвърдено решение на Софийския районен съд, 125-ти състав, № 565640 от 19.12.2018 г. по гр. д. № 13385/2017 г., с което е отхвърлен предявеният срещу Столична община иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено, че Б. Г. Б. е собственик въз основа на договор за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № ...., т. ....., рег. № 08761, н.д. № ...../2016 г., на дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор ..... по КККР, одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в [населено място], район „Л.“, [улица], с площ по документ за собственост 475 кв.м., а по скица 469 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, съставляващ УПИ ХVІІІ-..... в кв. ....., преди кв. ....., по плана на [населено място], м. „Б. П.“.

  В касационната жалба се сочат всички основания за неправилност по чл. 281, т. 3 ГПК. Поддържа се, че съдът не е обсъдил всички факти от значение на спорното право, в резултат на което е извел неправилни правни изводи. Неправилно било прието, че процесният имот е валидно отчужден, тъй като от данните по делото се установявало, че отчуждителната процедура е проведена срещу несобственик, поради което не би могла да породи вещнопрехвърлителен ефект. Оспорва се и изводът, че с влизането в сила на отчуждителната заповед собствеността върху имота преминава върху държавата. С оглед невалидността на отчуждаването се твърди, че издаденият акт за общинска собственост няма легитимиращо действие досежно правото на собственост на общината.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа, че са налице всички основания по чл. 280, ал. 2 ГПК за допускане на касационното обжалване, като се поставят и следните въпроси от приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК: 1. При наличие на акт за общинска собственост, който констатира собственост на общината, без да я поражда, след като едно лице има надлежен титул за собственост, следва ли да му се признае легитимиращо действие и чия е доказателствената тежест при оспорване на основанието на акта за общинска собственост?; 2. Може ли съдът да дерогира процесуалните правила и да признае легитимиращото действие досежно правото на собственост?; 3. Следва ли въззивният съд да приеме за безспорно, че имотът е идентичен с този, отчужден от трето лице, след като претендиращият от ищеца имот е част от по-голям имот съобразно неоспорената експертиза?; 4. Не следва ли въззивният съд да съобрази и приложи чл. 2 ал.2 ЗВСОНИ относно собствеността на отнетия без законово основание имот и не по установения ред в периода 1949-1989 г. по линията на косвения съдебен контрол?; 5. Как се съотнася чл.2 ал.2 ЗВСОНИ с чл.64 ЗОС, когато основанието е отпаднало, и не следва ли кметът да деактува имота?

  В срока за отговор Столична община, чрез юрк. В. Н., възразява срещу допускането на касационно обжалване и излага съображения за неоснователност на жалбата по същество.

  Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и не е налице изключението на чл. 280, ал. 3 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  По основанията за допускане на касационното обжалване, настоящият състав на Върховния касационен съд,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари