Определение №60300/06.07.2021 по дело №958/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60300

  София, 06.07. 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 958 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 и сл. ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от ищеца кооперация „ТПК Витас“, [населено място], обл. Л., [улица], ЕИК[ЕИК], срещу решение № 260058 от 10. 11. 2020 г. по в. гр. д. № 440/2020 г. на ОС – Ловеч, с което е потвърдено решение № 58 от 7. 05. 2020 г. по гр. д. № 348/2016 г. на РС – Луковит, с което е отхвърлен предявеният от кооперация „ТПК В.“ против „Агро Б. Т.“ Е., ЕИК[ЕИК], [населено място],[жк], [улица], ап. ..... иск с правно основание чл. 108 ЗС, за признаване за установено между страните по делото, че ищецът е собственик, на основание придобивна давност, на поземлен имот № ..... по скица-проект № Ф03152/25. 04. 2016 г. (идентичен с имот № ..... по КВС), с площ от 7,953 кв.м., находящ се в землището на [населено място], [община], област Л., в м. „О.“, който по одобрената кадастрална карта със заповед № РД-18-1905/28. 11. 2018 г. на изпълнителния директор на АГКК съставлява поземлен имот с идентификатор ....., с площ от 7891 кв.м., без построените в имота едноетажна масивна сграда – склад с идентификатор ....., със застроена площ 1457 кв.м., и едноетажна масивна сграда-склад с идентификатор ....., със застроена площ от 263 кв.м., и осъждане на ответното дружество да предаде на ищцовата кооперация владението върху описания имот.

  Излагат се съображения за неправилност на решението, поради постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения – необсъждане на всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно изискванията на чл. 235 и чл.236 ГПК, както и при необоснованост на фактическите изводи. Твърди се допуснато нарушение и на материалния закон: съдът не е съобразил, че съгласно чл. 2, ал. 3 ЗОС (отменена редакция към ДВ, бр. 34/6. 04. 2001 г.) не е общинска собственост прилежащият терен към сградите и постройките на кооперативните организации и на сдруженията с идеална цел, чието строителство е извършено от тях до 13. 07. 1991 г.; не е съобразил, че пар. 42 ПЗР ЗИДЗОС е неприложим за процесния имот; сочи се и противоречие с чл. 7, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 36 ЗОбС. Поддържа се наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение във връзка с поставени материалноправни и процесуалноправни въпроси.

  Ответната страна по касационната жалба „Агро Б. Т.“ Е., чрез адв. С. Л., изразява становище за липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение, правилност на същото и неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  Делото има за предмет предявен от кооперация „ТПК В.“ против „Агро Б. Т.“ Е., ЕИК[ЕИК], [населено място],[жк], [улица], ап. ..... иск с правно основание чл. 108 ЗС, за признаване за установено между страните по делото, че ищецът е собственик на процесния имот, описан по-горе, на основание придобивна давност.

  В искова молба вх. № 3257/7. 09. 2016 г., уточняваща искова молба вх. № 4146/17. 11. 2016 г., молба депозирана за проведеното на 11. 01. 2019 г. открито заседание (л. 148 от първоинстанционното дело) са изложени твърдения, че кооперация „ТПК В.“, [населено място], обл. Л., е правоприемник на ТПК „П.“ – [населено място], която е правоприемник на РП „П.“ – [населено място]. С решение № КЗ-8/15. 05. 1987 г. на Комисия за земята към Съвета по селско и горско стопанство при МС, за отчуждаване и предоставяне на земя за държавни и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари