Определение №60295/19.07.2021 по дело №1101/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60295

  гр. София, 19.07.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1101 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „ИНВЕСТБАНК” ЕАД, представлявана от адв. П. М., срещу определение № 25 от 20.01.2021г. по ч.т.д. № 39/2021г. по описа на САС, с което е потвърдено определение № 261496 от 18.11.2020г. по т.д. № 2224/2020г. на СГС, ТО, VI – 13 състав. С потвърденото първоинстанционно определение е спряно на основание чл.536, ал.1, т.1 ГПК регистърното производство, образувано по заявление Г 1 вх. № 20201117121916 за вписване на промени и за обявяване на акт до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по искова молба с вх. № 288895/17.11.2020г. на СГС.

  Частният жалбоподател поддържа, че въззивният съд неправилно е приел наличието на предпоставките на чл.536, ал.1 ГПК, тъй като не е била извършена проверка дали по подадената искова молба е било образувано висящо производство. Прави искане за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл по посочени процесуалноправни въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

  Постъпил е отговор от А. С. А. Ал Ш., представляван от адв. Б., с който е направено възражение за недопустимост на частната касационна жалба поради необжалваемост на въззивното определение. Излагат се и съображения за неоснователност на частната касационна жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, но срещу съдебен акт, който съгласно чл.274, ал.4 ГПК не подлежи на касационно обжалване.

  С обжалваното определение е потвърдено определение за спиране на регистърно производство по вписване на промени и обявяване на акт по партидата на „ИНВЕСТБАНК” ЕАД, допуснато на основание чл.536, ал.1 вр. чл.19, ал.6 ЗТР. Постановеното по този ред определение за спиране на охранителното производство съгласно чл.536, ал.3, изр. последно ГПК подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа от кодекса. Това означава, че определението подлежи на въззивно обжалване на основание чл.274, ал.1, т.2 ГПК, а на касационно обжалване– при условията на чл.274, ал.3 ГПК. В случая обаче е налице ограничението, въведено с разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК, предвиждаща, че не подлежи на касационно обжалване въззивно определение по дело, решението по което не подлежи на такова обжалване. Съгласно чл.25, ал.4 ЗТР, производството по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелства в търговския регистър приключва с произнасянето на апелативния съд, чието решение е окончателно. По изложените съображения следва да се приеме, че обжалваното определение попада в хипотезата на чл.274, ал.4 ГПК, което обуславя извод за недопустимост на подадената частна касационна жалба. В този смисъл е и създадената константна практика на ВКС /Определение № 504 от 17.12.2020г. по ч.т.д. № 2299/2020г. на ВКС, ТК, II т.о., Определение № 434 от 20.11.2020г. по ч.т.д. № 1998/2020г. на ВКС, ТК, I т.о., Определение № 193 от 17.03.2014г. по ч.т.д. № 534/2014г. на ІІ т.о., Определение № 425 от 01.07.2014г. по ч.т.д. № 1938/2014г. на ІІ т., Определение № 679 от 01.10.2014г. по ч.т.д. № 2072 по описа за 2014г. на І т.о., Определение № 683 от 02.10.2014г. по ч.т.д. № 2078/2014г. на І т.о. и др./, която се споделя и от настоящия състав.

  С оглед недопустимостта на подадената частна касационнна жалба, водещо до липсата на надлежно сезиране, настоящият състав не е компетентен да се произнесе по искането за обезсилване на въззивното определение поради прекратяване на производството,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари