Определение №60292/13.07.2021 по дело №1191/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 60292

  София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВA

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 1191 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от синдика на „Корпоративна търговска банка“ АД (н), чийто правомощия се изпълняват от А. Н. Д. и К. Х. М., срещу определение от 01.04.2019 г. по в. ч. гр. д. № 77/2019 г. на Окръжен съд – Монтана. С посоченото определение е потвърдено определение от 07.02.2019 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Монтана, с което е отказано по подадена от банката молба с вх. № 345/07.02.2019 г. вторично вписване/отбелязване в имотния регистър на вписан в ТР особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД, учреден в полза на КТБ АД (н), в чиито активи са включени описани в молбата недвижими имоти.

  В частната касационна жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно. Оспорва се като незаконосъобразен изводът на въззивния съд, че не са налице предпоставките на чл.22а, ал.4, във вр. с чл.18 от ПВ за подновяване на вписването на договора за особен залог, тъй като молбата на „Корпоративна търговска банка“ АД (н) била в един, а не в два екземпляра, както и че в самата молба не се съдържали данни за първоначалното вписване.

  За незаконосъобразен счита и изводът на Окръжен съд - Монтана за необходимост от представяне на доказателства, че подновяването на особения залог е било поискано от синдиците в 6-месечния срок по § 5, ал.1 ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ бр.22/13.03.2018 г./. Навеждат се оплаквания, че незаконосъобразно въззивният съд е приел, че заявителят следва да представи документи по чл. 264 ДОПК, доколкото декларацията по чл. 264 ДОПК е необходима единствено в случаите на първоначално вписване или подновяване, но не и когато учреденото обезпечение е валидно в резултат на прогласена нищожност на заличаването му по силата на разпоредбата на § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН. Излагат се и аргументи за липса на задължение за представяне на 2 екземпляра от молбата за „възстановяване” на особения залог, след като заявителят е спазил изискванията на чл.22а, ал.4, във вр. с чл.18 от ПВ и е представил два броя оригинали на удостоверения за актуално състояние на дружеството, учредило особения залог. По съображения в жалбата се прави искане за отмяна на обжалваното определение и за връщане на преписката на Служба по вписванията - [населено място] със задължителни указания за вписване на особения залог.

  Моли да се отмени определението и съдът да даде задължителни указания за вписване на особения залог.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК формулира следните правни въпроси:

  1. В случаите на поискано вписване в Имотния регистър на обстоятелство, заличаването, на което е прогласено за нищожно по силата на закона, приложим ли е общият ред на вписванията, респ. изискуеми ли са всички документи, относими към първоначално вписване на обстоятелства в Имотен регистър по чл. 22 от ПВ, или вписването следва да се извърши въз основа на специалната законова норма, която е прогласила нищожността и която предоставя отделна възможност за отправянето на искане за вписване на това обстоятелство? Какъв следва да бъде предметният обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл. 32 а , ал.1 ПВ, когато пред същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5, ал. 3 ПЗР на ЗИДЗБН обн. ДВ бр. 22 от 13.3.2018 г. вр. чл. 22 а от ПВ? Обосновава наличие на допълнително основание чл. 280, ал.1 т. 1 от ГПК и конкретно противоречие с тълкуването в Тълкувателно решение 7 от 25.4.2013 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари