Определение №60292/04.08.2021 по дело №1067/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60292

  [населено място], 04.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1067 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., двамата упражняващи заедно правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), в несъстоятелност, срещу определение №349/22.03.2019г. по в.ч.гр.д. №211/2019г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено определение № 2/08.02.2019г. на съдията по вписванията при РС-Пирдоп, постановено по преписка №132/08.02.2019г. по описа на Служба по вписванията – [населено място].

  С определение № 423/13.11.2020г. по ч.т.д. № 1067/2019г. на ВКС, I т.о. е спряно производството по делото до приключване на конституционно дело № 9/2020г. на КС на РБ. По същото е постановено решение №8/27.05.2021г. на Конституционния съд на Република България, поради което производството по делото следва да се възобнови.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Навежда доводи, че дори и да липсва предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в Имотния регистър, то няма пречка вписването да се извърши по партидата на залогодателя на основание ал.3 на § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Твърди, че това вписване е за противопоставимост, а не за действителност. Поддържа, че съдията по вписванията е сезиран с искане за отразяване в публичен регистър на настъпило по силата на закона обстоятелство, което искане се основава на изрична специална законова норма. Не е необходимо представяне на декларация по чл.264 ДОПК.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и на доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  С обжалваното определение въззивният състав от Софийски окръжен съд е потвърдил определение за отказ № 2/08.02.2019 г. на съдията по вписванията при РС – Пирдоп по молба на „Корпоративна търговска банка” АД (н.) за отбелязване по партидата на отделни недвижими имоти на вписания в ТРЮЛНЦ особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД. Съдът е посочил, че правилата за вписване в нотариалните книги са уредени в чл.22а, чл.6, чл.8 и чл.9 ПВ и чл.264 ДОПК. Позовавайки се на Тълкувателно решение № 7/25.04.2013 г. по тълк.д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, въззивният състав е обосновал законосъобразността на отказа на съдията по вписванията за исканото отбелязване при констатираната липса на доказателства за изпълнение на изискванията на чл.264 ДОПК – писмена декларация от залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски и удостоверения за данъчни оценки на недвижимите имоти. По отношение на тезата на частния жалбоподател, че §5, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., дерогира изискванията на чл.264 ДОПК, решаващият съд е посочил, че разпоредбата не регламентира реда за извършване на вписване, а обявява с обратна сила за нищожни заличавания на обезпечения, учредени в полза на „Корпоративна търговска банка” АД (н.). При липса на изрична норма, въвеждаща изключение от общия ред, включително относно необходимите документи, за вписване на залог върху търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти, се спазва процесуалния ред, установен в чл.22а, ал.1 ПВ. Констатирал е, че не е налице хипотезата на подновяване на залог върху търговско предприятие по чл.22а, ал.3 ПВ, тъй като липсват данни срокът на залога на търговско предприятие да е изтекъл или да изтича и да се иска неговото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари