Определение №60291/04.08.2021 по дело №1549/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60291

  [населено място], 04.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1549 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., двамата упражняващи заедно правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), в несъстоятелност, срещу определение №432/20.05.2019г. по в.ч.гр.д. №264/2019г. на Пернишки окръжен съд, с което е потвърдено определение № 9/08.02.2019г. на съдията по вписванията при РС-Перник, постановено по молба с вх. №380/08.02.2019г., подадена от „Корпоративна търговска банка“АД /н/ .

  С определение № 424/13.11.2020г. по ч.т.д. № 1549/2019г. на ВКС, I т.о. е спряно производството по делото до приключване на конституционно дело № 9/2020г. на КС на РБ. По същото е постановено решение №8/27.05.2021г. на Конституционния съд на Република България, поради което производството по делото следва да се възобнови.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Оспорва извода на ПОС, че не е бил спазен 6м. срок за подновяване на обезпеченията по §5, ал.3 ПЗР на ЗИДЗБН, тъй като релевантно за преценката е заявяването за вписване в ТРРЮЛНЦ, а не във вторичния регистър. Навежда доводи, че дори и да липсва предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в Имотния регистър, то няма пречка вписването да се извърши по партидата на залогодателя на основание ал.3 на § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Твърди, че това вписване е за противопоставимост, а не за действителност. Поддържа, че съдията по вписванията е сезиран с искане за отразяване в публичен регистър на настъпило по силата на закона обстоятелство, което искане се основава на изрична специална законова норма.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и на доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  С обжалваното определение въззивният състав от Окръжен съд-Перник е потвърдил определение за отказ на съдията по вписванията при РС-Перник на молба на „Корпоративна търговска банка ”АД /н/, с която е поискано на основание чл. 21, ал.3 ЗОЗ и чл.22а от ПВ да бъде извършено вторично вписване/ отбелязване в имотния регистър на вписан по § 5, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./ в ТРРЮЛНЦ особен залог върху търговското предприятие на „Елит Петрол” АД, в чиито активи се включва процесният недвижим имот- бензиностанция, чрез подреждане в книгата на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър. Съдът е установил, че към заявлението са приложени в оригинал едно удостоверение за вписани по партидата на „Елит Петрол” АД в ТР обстоятелства, заверено копие на договор за особен залог от 15.12.2011г., ведно с приложение, документ за платена държавна такса и извадка от партидата на залогодателя в ТР. За да потвърди отказа на съдията по вписванията, окръжният съд е приел, че възможността за подновяване на вписването по реда на § 5, ал.3 от ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./. е обвързана със срок - 6-месеца от влизането в сила на този закон. Достигнал е до извод, че при липса на специална уредба, същият срок касае вписването във всички регистри и при вписване на особен залог на търговско предприятие в 6– месечния срок следва да се извърши и вписването в регистрите по чл. 21, ал.3 от ЗОЗ, а в настоящият случай искането е постъпило на 08.02.2019г. след изтичане на 6- месечния срок.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари