Определение №60291/13.07.2021 по дело №1384/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 60291

  София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВA

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 1384 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.

  Частният жалбоподател синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД, в несъстоятелност, чиито правомощия се осъществяват от А. Д. и К. М. оспорва определение № 353 от 22.04.2019 г., с което е потвърдено определение № 1 от 08.02.2009 г. на съдията по вписванията Районен съд - [населено място], постановено по молба вх. № 39 от 08.02.2019 г. за отказ да бъде отбелязано/вписано в имотния регистър на вписан в ТР особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, учреден в полза на КТБ АД (н), в чиито активи са включени описани в молбата недвижими имоти.

  В частната жалба излага съображения, че е отказано вписване на първи по ред особен залог на търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, в което се включват недвижимите имоти, за които е поискано вписването. Излага съображения, че в търговския регистър вече е вписан особен залог. Оспорва приетото от съда, че срокът по § 5 от ПЗР на ЗИЗБН не бил спазен. Излага подробни съображения, сочейки, че е подал заявление на 30.8.2018 г. за възстановяване вписването на особен залог, т.е. в предвидения от закона срок. Сочи, че въпросът кога е извършено вторично вписване е ирелевантен. Било спазено изискването на чл. 6 от ПВ относно представяне от страна на молителя на копие от нотариално заверения Договор за учредяване на особен залог. В случая не било налице първоначално вписване. Също така неправилни били изводите относно приложението на чл. 264 от ДОПК, както и на чл. 8, ал. 2 от ПВ. Моли да се отмени определението.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК поставя следните правни въпроси:

  1.Кое е релевантното действие, обуславящо спазване на установения от § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗИЗБН ДВ бр. 22 от 13.3.2018 г. 6 месечен срок когато на основание посочената разпоредба молителят е поискал подновяване на особен залог на търговско предприятие, следва ли този срок да обхване вписване на всички регистри по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 ЗОЗ с оглед противопоставимостта на залога на трети лица или срокът се счита спазен със заявяване на обстоятелството в ТРРЮЛНЦ?

  2.Какъв е видът на вписването на обстоятелства с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде предметният обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл. 32 а, ал.1 ПВ когато според същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5 от ПЗР ЗИДЗБН във вр. с чл. 22 а ПВ? В този случай приложими ли са чл. 8 и чл. 9 от ПВ както и чл. 264 от ДОПК , които установяват изискуемост на документи, относими към първоначално вписване на обстоятелствата в имотен регистър на чл. 22 а от ПВ?

  3.Следва ли на основание чл. 18 ПВ вр. чл. 22 а ал. 4 ПВ молителят, освен посоченото в чл. 22 а, ал. 1 от ПВ удостоверение за вписване на залога в Търговския регистър ТРРЮЛНЦ да представи и два броя от молбата за извършване на исканото вписване или установяването от законодателя изискване в чл. 22 а ал. 4 ПВ , към който намира приложение чл. 18 от ПВ когато се иска вписване по реда и при условията на чл. 22 а от ПВ се отнася само и единствено до броя на представените от заявителя удостоверения за вписване на залога в ТРРЮЛНЦ?

  4.Следва ли на основание чл. 22 а от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари