Определение №60285/30.07.2021 по дело №1142/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60285

  гр.София,30.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д. № 1142 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., двамата упражняващи заедно правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), в несъстоятелност, срещу определение №1426/26.03.2019г. по в.ч.гр.д. №167/2019г. на Благоевградски окръжен съд, Гражданско отделение, Трети въззивен състав. С посоченото определение е оставена без уважение частната жалба на „КТБ” АД (н.) против отказ на съдията по вписванията при РС – Разлог, обективиран в определение № 5/05.02.2019г. по преписка, образувана по молба с вх. №375/05.02.2019г. по описа на Служба по вписванията – [населено място].

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Навежда доводи, че дори и да липсва предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в Имотния регистър, то няма пречка вписването да се извърши по партидата на залогодателя на основание ал.3 на пар. 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Твърди, че това вписване е за противопоставимост, а не за действителност. Поддържа, че съдията по вписванията е сезиран с искане за отразяване в публичен регистър на настъпило по силата на закона обстоятелство, което искане се основава на изрична специална законова норма.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и на доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди определение №5 от 05.02.2019г. на съдията по вписванията при Районен съд – Разлог, с което е отказано да се извърши вписване на подадената от „КТБ” АД (н.) молба с вх. № 375/05.02.2019г. за подновяване на вторично вписване/ отбелязване на вече вписан в ТРРЮЛНЦ втори по ред особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД, в чиито активи са включени недвижими имоти, находящи се в [населено място], Благоевградският окръжен съд е приел за установено, че не е извършено първоначално вторично вписване на особения залог и съответно липсва заличаване в периода, посочен в пар. 5, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗБН. С оглед на това е приел, че не може да се поднови вписване, което не е извършено. За пълнота е посочил, че ако се извърши първоначално вписване на особения залог на предприятието по персоналните партиди на залогодателя и заложния кредитор в Служба по вписванията, отново няма да се постигне целта, установена в пар.5, ал.1, пр.2 и ал.4 от ПЗР на ЗИДЗБН – възстановяване противопоставимостта на трети лица на особения залог по реда му, съобразно заличеното първоначално вписване. Изложил е доводи, че е без значение обстоятелството, че е извършено първично вписване на подновяване на обезпечението в Търговския регистър по партидата на залогодателя. Приел е, че дори и да се приеме, че е поискано първоначално вторично вписване на актовете на АВ – ТР, то вписването отново не може да се извърши, тъй като молителят не е представил оригинал и официално заверен препис или два нотариално заверени преписа от договора за учредяване на особен залог, както и доказателства за изпълнение на особените изисквания по чл.264 от ДОПК.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК частният касационен жалбоподател е посочил като значим за изхода на делото по смисъла на чл.280, ал.1 от ГПК следния въпрос: „В случаите на поискано вписване в Имотния регистър на обстоятелство, заличаването на което е прогласено за нищожно по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари