Определение №60284/28.06.2021 по дело №1762/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60284

  гр. София, 28.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1762 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 900141/22.02.2021 г., подадена от В. С. П., С. В. К. и А. В. П., чрез адвокат Е. Я., срещу решение № 904470 от 21.12.2020 г. по гр. д. № 666/2020 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което е потвърдено решение № 1441 от 13.02.2020 г. по гр. д. № 2535/2018 г. на Районен съд – Благоевград за отхвърляне на иска по чл. 108 ЗС, предявен от Т. А. Д., Р. Р. Д., С. Р. Д., В. С. П., С. В. К. и А. В. П. срещу „Коловаг“ АД по отношение на поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-92/15.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: [населено място], [улица], с площ от 442 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1286, кв. 89, парцел *, при съседи: поземлени имоти с идентификатори ***, ***, ***, *** и ***.

  Въззивният съд е приел за установено следното от фактическа страна: Съгласно удостоверение за наследници изх. № Д-ИЗ-446/25.07.2017 г. ищците са наследници на А. А. Д., починал на 30.01.2000 г. Последният е имал две деца - Р. Д. (починал през 2013 г. и оставил като наследници ищците Т. Д., Р. Д. и С. Д.) и Й. П. (починала през 2012 г. и оставила като наследници ищците В. П., С. К. и А. П.).

  На 9.12.1991 г. А. А. Д. е депозирал заявление до ПК - Банско за възстановяване на имоти по реда на ЗСПЗЗ, един от които - нива в местността „Д.“ от 2.3 дка, [населено място]. Към заявлението е представена и нотариално заверена декларация.

  С решение № ДЗ-19/8.04.1993 г., издадено от ОСЗГ – Банско, е отказано възстановяване на нива в местността „Д.“, землището на [населено място], с площ от 1.960 дка. Същото е обжалвано от заинтересованите лица, като с влязло в сила решение № 1718/28.07.2008 г., постановено по гр. д. № 54/2007 г. по описа на Районен съд - Разлог е възстановено правото на собственост на наследниците на А. А. Д. в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следния имот: нива с площ от 0.650 дка, осма категория, находяща се в землището на [населено място], в местността „Д.“. Решението е влязло в сила на 25.08.2008 г.

  Със заповед № 01-163/7.05.2013 г., издадена от кмета на Община Банско, е одобрено решение на комисия, назначена със заповед № 09-625/31.01.2013 г., обективирано в протокол № 2/31.01.2013 г. за определяне на застроена и незастроена площ от бивш имот *, попадащ в кв. 87, УПИ *, кв. 89 по плана на [населено място] от 1990 г., като е определена незастроена площ (в заповедта е посочена площ, която може да бъде възстановена) от 442 кв. м. Посочено е, че за 208 кв. м собствениците следва да бъдат обезщетени съгласно чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ. Представено е и удостоверение по чл. 13, ал. 5 ППЗСПЗЗ, издадено на 20.03.2014 г. от гл. архитект на Община Банско, в което по отношение на имот *, попадащ в кв. 87, УПИ *, кв. 89 по плана на [населено място] от 1990 г., е посочена застроена и незастроена площ. Представена е и скица по чл. 13 ППЗСПЗЗ, издадена на 19.03.2014 г.

  Впоследствие с решение № Д319/1.09.2014 г. на ОСЗ - ББанско е възстановена собствеността на наследниците на А. А. Д. в съществуващи (възстановими) стари реални граници

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари