Определение №60283/30.07.2021 по дело №1088/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60283

  гр.София, 30.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д. № 1088 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, двамата заедно упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), в несъстоятелност, срещу определение от 01.04.2019г. по в.ч.гр.д. №78/2019г. на Монтански окръжен съд, Граждански състав. С посоченото определение е потвърдено определение от 07.02.2019г. на съдията по вписванията при Монтански районен съд, с което е отказано вписване, заявено от „КТБ” АД (н.) с молба с вх. № 346/07.02.2019г. по описа на Служба по вписванията при РС - Монтана.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Поддържа, че са спазени изискванията на чл.22а, ал.4 вр. чл.18 от ПВ, тъй като заявеният за вписване акт е удостоверение, издадено от ТРРЮЛНЦ. Поддържа, че заявлението за подновяване на втория по ред особен залог върху търговско предприятие е подадено преди изтичане на шестмесечния срок, предвиден в пар. 5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Счита, че дори и при липса на предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в Служба по вписванията, няма пречка вписването да бъде извършено по партидата на залогодателя на основание ал.3 на пар. 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Поддържа, че вписванията по партидата на залогодателя в имотния регистър представляват не вписвания за действителност, а за противопоставимост. В тази връзка счита за неправилен извода на съда за необходимост от представяне на декларация по чл.264 от ДОПК. Поддържа, че обхватът на проверката, извършвана от съдията по вписванията, се свежда до това дали е налице валидно вписан в ТРРЮЛНЦ особен залог, дали е сезиран с молба с искане за отразяване на прогласената от закона нищожност в Имотния регистър, дали към молбата са приложени доказателства за учредено обезпечение, предмет на което е недвижим имот, находящ се на територията на съответната Служба по вписванията, както и дали е платена държавна такса.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и на доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди определение от 07.02.2019г. на съдията по вписванията при Районен съд – Монтана, с което е отказано да се извърши вписване по молба с вх. № 346/07.02.2019г., подадена от „КТБ” АД (н.), на договор за особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД от 30.07.2013г. относно недвижим имот – бензиностанция № 3303 в [населено място], Монтанският окръжен съд е приел, че към заявлението липсват доказателства за изпълнение на изискванията на чл.264, ал.1 от ДОПК. Счел е, че не са налице предпоставки за подновяване на вписването на договор за особен залог, тъй като липсва първоначално такова. С оглед на това е приел, че е отправено искане за ново вписване по реда на чл.22а ал.1 от ПВ, за което следва да бъде представена декларация по чл.264 от ДОПК. Посочил е, че изискването няма да е налице ако се касае до възстановяване на вписване на договора за особен залог при условията на пар. 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, каквито обстоятелства не са установени. В тази връзка е изложил доводи, че разпоредбата не намира приложение, тъй като липсват доказателства за подновяване на особения залог в предвидения шестмесечен срок.

  В изложението по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари