Определение №60275/21.07.2021 по дело №595/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60275

  гр. София, 21.07. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕОНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №595 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба от “ЕВН България срещу определение от 12.02.2021г. по гр.д. №22/2021г. по описа на Апелативен съд- Пловдив, с което е спряно въззивното производство на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на производството по адм.дело №3659/2019г. по описа на АССГ.

  Жалбоподателят моли да бъде отменено определението като неправилно. Излага доводи, че в случая не е налице преюдициалност между двете производства. Счита, че нетното специфично производство /НСП/ не е част от ценообразуващите елементи, а е част от икономическите параметри за утвърждаване на преференциални цени на електрическата енергия, като отмяната на решението за установяване на НСП има само декларативен характер, но не и конститутивно действие. Поддържа, че следва да се съобрази разпоредбата на чл.13, ал.9 Закона за енергетиката, съгласно която обжалването на решенията на КЕВР не спира изпълнението им, като по силата на предварителното изпълнение, предвидено от закона, процесният индивидуален административен акт е породил действие към процесния период.

  Ответникът „Ямбол Солар“ ООД оспорва жалбата, като излага подробни доводи за нейната неоснователност.

  Третото лице помагач „НЕК“ ЕАД излага намира частната жалба за основателна, като излага подробни съображения.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима – депозирана е от надлежна страна в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл.275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество.

  Производството по т.д. №960/2019г. на ОС-Пловдив е образувано по искове, предявени от „Ямбол Солар“ ООД срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 ЗЗД за сумата 400 868.26 лева, представляваща сбор от разликата между дължимата преференциална цена за електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kW и реално платената цена за произведеното и продадено количество електрическа енергия от ищеца в периода м.ноември 2016г.-м.декември 2018г., по договор №300/14.03.2012г., ведно със законната лихва за забава, както и сумата 83 200 лева обезщетение за забава за посочения период. Претенциите на ищеца се основават на твърдение, че по силата на сключения договор ответникът се задължава да изкупува произведената от ищцовото дружество електрическа енергия от възобновяеми източници, като в изпълнение на решение №СП-1/31.07.2015г. на КЕВР ответникът изкупува на преференциални цени само ел.енергията до произведените 1 188 kWh, а произведената над това количество енергия- на по-ниски цени. Това решение на КЕВР е отменено с решение на АССГ по адм.дело №3247/2016г., потвърдено от ВАС, като отмяната има обратно действие, поради което ищецът претендира, че му се дължи разликата между заплатената по-ниска цена по решението на КЕВР и дължимата преференциална цена.

  При постановяване на първоинстанционното решение съдът констатира, че с оглед изменението на разпоредбата на чл.31, ал.5, т.1 ЗЕВИ, с §17 ПЗР ЗЕВИ (ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) е предвидено, че Комисията за енергийно и водно регулиране приема решение, с което установява нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на комисията, приети до влизането в сила на този закон. Съдът установява, че считано от 24.07.2015 г., е прието Решение № СП - 1/31.07.2015 г. на КЕВР, с т.2.14 от което е определено нетно специфично производство на ел.енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение Ц-33/14.09.2012г., в размер 1 188 kWh за електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kW. С цитираните влезли в сила решения на Административен съд София-град и Върховен административен съд е отменено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари