Определение №60259/06.07.2021 по дело №1198/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

В случаи на ликвидация на дружество, прекратено по реда на чл. 517, ал. 4 ГПК, има ли правен интерес кредиторът на съдружник в прекратеното дружество, да предяви искове за недействителност на договори, сключени от ликвидатора на прекратеното дружество?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1198 по описа за две хиляди двадесет и първа година, съобрази следното :

Производството е по чл. 274 ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Юробанк България „ АД против определение № 260086/19.01.2021 г. по ч.т.д. № 611/2020 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдено определение № 282/01.07.2020 г. по т.д.№ 108/2019 г. на Добрички окръжен съд. Жалбоподателят оспорва правилността на въззивното определение, потвърдило липсата на правен интерес за банката - ищец - в качеството й на кредитор на едноличния собственик на капитала, съответно притежаващ всички дружествени дялове от капитала на „Сини консулт„ ЕООД / в ликвидация /, прекратено по иск на основание чл.517 ал.4 ГПК - да оспорва действителността на разпоредителна сделка с имущество на дружеството, сключена от ликвидатора му, съвпадащ с личността на длъжника - Д. Д. - с приобретател Р. Х., конституиран като съответник по делото. Жалботодателят счита, че се намира в облигационно отношение с ответното дружество, считано от момента на поканата към същото, отправена чрез частен съдебен изпълнител, да погаси задължението на Д. Д., като се явява кредитор на „Сини консулт„ ЕООД, за вземане до размера на стойността на дружествените дялове, еднолично притежание на длъжника Д. Д.. Страната счита, че споделяне становището на въззивния съд, за недопустимост на такъв иск, поради липса на правен интерес, на практика оставя без всякаква защита кредитора - взискател, упражнил правото си по реда на чл.517 ал.4 ГПК, срещу недобросъвестни действия на ликвидатора / в случая и съвпадащ с длъжника / и обезсмисля цялото производство по принудително изпълнение върху дял на съдружник.

Ответните страни - „ Сини консулт „ ЕООД / в ликвидация / и Р. Х. – не представят становище по частната жалба.

Мотиви

Върховен касационен съд , първо търговско отделение констатира, че частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе , настоящият състав съобрази следното:

„Юробанк България„ АД / с предходно наименование „Банка Пиреос България„АД / е предявила установителни искове за недействителност / нищожност / на разпоредителна сделка, сключена от ликвидатора на „Сини консулт„ ЕООД / в ликвидация / - Д. Д., с приобретател - Р. Р. Х., конституирани като ответници, с предмет - недвижимо имущество на дружеството, като срещу прехвърлянето на собствеността страните са договорили погасяване задължение на дружеството към Р. Х., непосочено по размер, произтичащо от споразумение към договор за търговско упълномощаване от 01.11.2017 г. / чл.65 ал.1 ЗЗД – даване вместо изпълнение /. Ищецът оспорва наличието на такова задължение, респ. твърди нищожност на сделката, поради липса на основание - чл. 26, ал. 2, пр. 4 ЗЗД. Предвид непосочена в нотариалния акт цена на прехвърляния имот, респ. стойност на погасеното, чрез прехвърляне на собствеността вземане на приобретателя, ищецът твърди нищожност, поради невъзможен предмет - чл.26 ал.2 пр. първо ЗЗД. Изложени са и съображения за противоречие на сделката със закона - чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД – пак поради липсата на изявление на страните за действителната цена на сделката, в нарушение на чл.96 ЗННД, а също и като сключена в нарушение на Закона за мерки срещу изпиране на пари /ЗМИП/, отново по съображения за недеклариране действителна цена на сделката и неизпълнение задължението за деклариране по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари