Определение №60257/06.07.2021 по дело №1392/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60257

  гр. София, 06.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на втори юли, през две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като изслуша докладваното Росица Божилова ч.т.д. № 1392 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Корпоративна търговска банка” АД /н/, срещу определение № 352 /22.04.2019г. по гр.д. № 135/2019г. на Окръжен съд - Перник, с което е потвърдено определение №2 / 08.02.2019 г. по молба вх.№ 135/08.02.2019 г. на съдия по вписванията при Районен съд – [населено място], с което е отказано вписване на втори по ред особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол” АД, чрез подреждане на удостоверението за вписване на залога в Търговския регистър. Жалбоподателят атакува постановеното от окръжния съд определение, като неправилно и иска неговата отмяна. Излага доводи, че производството е срещу отказ за вписване в имотния регистър на вече вписания по пар.5, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗБН, обнародван в ДВ бр.22 от 13.03.2018г., в ТРРЮЛНЦ особен залог на търговско предприятие на „Елит Петрол” АД, в което са включени недвижими имоти. Не споделя изводите на съда, че: посоченият в пар. 5, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗБН 6-месечен срок за подновяване на обезпеченията не е спазен, като приложим и за вторичното вписване в имотния регистър ; не са изпълнени изискванията на чл.22а, ал.1, предложение последно от ПВ, защото не бил представен договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие от 30.07.2013 г.; не е спазено изискването на чл.22а, ал.4 ПВ във вр. чл.18 ПВ, защото била представена само една молба за подновяване, а следвало молителят да представи две, както и относно приложението на чл.264, ал.1 ДОПК и чл.8, ал.2 ПВ. Оспорва извода на съда, че подновяване не би могло да се извърши при заличено вписване, а е допустимо само ново вписване, за което също не са налице задължителните предпоставки.

  Върховния касационен съд, състав на първо търговско отделение, след преценка на данните по делото и доводите на страните, намира следното:

  Частната касационна жалба с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по молба на синдиците на „Корпоративна търговска банка ”АД /н/, [населено място], с която е поискано на основание чл.21, ал.3 ЗОЗ и чл.22а от ПВ да бъде извършено вторично вписване /отбелязване/ в имотния регистър на вписан по пар. 5, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗБН (ДВ бр.22 от 13.03.2018г.) в ТРРЮЛНЦ особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол” АД, в чиито активи се включва недвижим имот - бензиностанция, находяща се в землището на [населено място], община Радомир, чрез подреждане в книгата на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър.

  За да потвърди отказа на съдията по вписванията, окръжният съд е приел, че възможността за подновяване на вписването по реда на пар.5, ал.3 от ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./. е обвързана със срок - 6-месеца от влизането в сила на този закон. Достигнал е до извода, че при липса на специална уредба, този срок касае вписването във всички регистри и при вписване на особен залог на търговско предприятие в 6 – месечния срок следва да се извърши и вписването в регистрите по чл. 21, ал.3 от ЗОЗ, а в настоящия случай искането е постъпило на 08.02.2019 г., след изтичане на 6-месечния срок.

  Същевременно съдът е счел, че дори да се приеме, че срокът е спазен, не са налице условията по ПВ за вписване /първоначално или подновяване/ в имотния регистър на особения залог на търговското предприятие .

  Решаващият състав е посочил, че

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари