Определение №60174/03.08.2021 по дело №88/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60174

  Гр.София, 03.08.2021 год.

  Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 28.07.2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д. № 88/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.47 ЗМТА.

  Образувано е по предявен от К. А. К., с ЕГН: [ЕГН], от [населено място], чрез процесуален пълномощник, иск за прогласяване за нищожно на решение № 2042 от 24.09.2009 г. по арб. дело № 2042/2009 г. на арбитър Б. Г., с което ищецът е осъден да заплати на „Профи Кредит България“ ЕООД сумата от 4 015.86 лв. по договор за револвиращ заем №[ЕИК] от 06.06.2008 г., ведно със законната лихва от постановяване на решението до окончателното плащане на задължението, както и 100 лв. – разноски за арбитражното производство.

  Ищецът поддържа, че е узнал за постановеното арбитражно решение на 08.12.2020 г., след справка с т.д. № 2336/2012 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI състав (арх. № 3338/2012 г.), цитирано в получено от работодателя му на 25.11.2020 г. запорно съобщение по изпълнително дело № 1029/2020 г. по описа на ЧСИ Д. С. с рег. № 889. Твърди, че постановеното арбитражно решение е нищожно на основание чл.47 ал.2 ЗМТА, тъй като е постановено по спор, предметът на който не подлежи на решаване от арбитраж с оглед обстоятелството, че ищецът притежава качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР на ЗЗП.

  Ответникът по иска „Профи Кредит България“ ЕООД, с писмен отговор в законния срок, подаден чрез процесуален пълномощник, счита, че не е надлежна страна по предявения иск, тъй като вземането по процесния договор за потребителски кредит е цедирано на „Кредит Инкасо Инвестмънт БГ“ ЕАД, за което ищецът е съответно уведомен. Отделно от това твърди, че исковата молба е просрочена, предвид редовното връчване лично на ищеца още на 23.07.2012 г. на покана за доброволно изпълнение с изх. № 167993/09.07.2012 г. по изп. дело № 8592/2012 г. по описа на ЧСИ Н. М. с рег. № 841, евентуално – че ищецът е узнал за арбитражното решение най-късно на 16.04.2014 г., когато по реда на чл.46 ал.2 ГПК сестра му Д. К. е получила адресираната до него призовка за принудително изпълнение – насрочен опис на движими вещи, по същото изпълнително дело, образувано по изпълнителен лист, издаден въз основа на атакуваното арбитражно решение. Изразява се и становище за неоснователност на предявения иск, мотивирано в следния смисъл: Налице е валидно сключено арбитражно споразумение съобразно нормативната уредба към датата на сключване на договора за потребителски кредит, в който е обективирана и арбитражната клауза. Предвид това, налице е компетентност на арбитъра ad hoc Б. Г. да разгледа и разреши спора, който към момента на неговото разглеждане не е бил неарбитрируем. Според този ответник, за арбитражни решения, постановени по спорове, по които едната страна е потребител, влезли в сила преди измененията на ГПК, ЗМТА и ЗПК /ДВ, бр.8 от 2017 г./, новата правна уредба не следва да се прилага. С доводи в посочения смисъл моли производството по делото да бъде прекратено като недопустимо или исковата молба да бъде оставена без уважение. Претендира разноски, в размер на 300 лв., на основание чл.78 ал.8 ГПК.

  Срещу исковата молба в срок е постъпил отговор и от втория ответник: „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД, чрез процесуален пълномощник, със становище за недопустимост, евентуално – неоснователност на предявения против него иск. Ответникът счита, че не е легитимиран да участва в производството по отмяна на арбитражно решение, тъй като не е бил страна в арбитражното производство, а е придобил присъденото вземане чрез цесия в по-късен момент. Поддържа, че исковата молба е подадена след преклузивния срок по чл.48 ЗМТА, поради което е недопустима. В евентуалност намира, че арбитражното решение не е нищожно, като постановено по неарбитрируем спор. Развива доводи, че настоящото исково производство

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари