Решение №60171/15.07.2021 по дело №3277/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Решение по гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60171

  София, 15.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Илиев

  ЧЛЕНОВЕ: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  при участието на секретаря Райна Пенкова,

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  гр.дело № 3277 /2020 г.:

  Производството е по чл.290 и сл. ГПК.

  С определение № 169 от 11.03.2021 г. по касационната жалба на „Енерго-про-продажби“ АД, Варна, е допуснато до касационно обжалване въззивно решение № 260095 /15.07.2020 г. по гр. д. № 713 /2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 5657 /12.12.2019 г. по гр. д. № 10709 /2019 г. на Варненския районен съд, с което е уважен предявеният отрицателен установителен иск по чл.124,ал.1 ГПК.

  Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл.280,ал.1,т.1 ГПК по повдигнатите от жалбоподателя процесуалноправен въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението всички доказателства, възражения и доводи на страните и по материалноправния въпрос за приложението на чл. 48 – 51 ПИКЕЕ, след отмяната на чл. 1 - 47 и чл. 52 – 56 ПИКЕЕ с решение № 1500 /06.02.2017 г., постановено по адм. д. № 2385 /2016 г. на Петчленен състав на ВАС, които (въпроси) са решени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС поради противоречие с посоченото от жалбоподателя решение № 222 /27.03.2018 г. по т.д. № 505 /2017 г. на ВКС, II т.о. и посочените в него решения на ВКС (по първия въпрос) и с решение № 150 /26.06.2019 г. по гр.д. № 4160 /2018 г. на ВКС, III г.о. (по втория).

  По поставения процесуалноправен въпрос настоящият състав споделя установената практика, че съдът формира вътрешното си убеждение по правно релевантните факти въз основа на събраните допустими и относими доказателства, затова той е длъжен да обсъди всички тези доказателства поотделно и в тяхната съвкупност. Доказателствата за отделен факт могат да бъдат преки и косвени. Когато за отделен факт липсват преки свидетелства, той може да бъде доказан и с косвени, когато при съвкупната им преценка помежду им или с други доказателства по делото, от тях следва извод, че фактът се е осъществил.

  По повдигнатия материалноправен въпрос настоящият състав споделя установената практика на ВКС, отразена в посоченото решение на ВКС по гр.д. № 4160 /2018 г., ІII г.о., както и в решение по гр.д. № 1174/ 2020 г., IV г.о., решение по гр.д. № 2206 /2020 г., IV г.о. и др. Според тази практика чл.183 ЗЗД е приложим при липсата на специална подзаконова нормативна уредба за преизчисляване на сметки за електрическа енергия за минал период, поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребената електрическа енергия, измерена в невизуализиран регистър на средство за търговско измерване, в резултат на установено софтуерно въздействие. Това разрешение произтича от договорния характер на правоотношенията между електроразпределителните дружества и крайните потребители на електрическа енергия, възникващи по силата на договори за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия, имащи своята специална регламентация в ЗЕ. Тази регламентация обаче не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми на ЗЗД досежно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия. Договорите за покупко-продажба на електрическа енергия се сключват по занятие от краен снабдител с краен клиент, като в зависимост от обстоятелството дали последният е физическо лице и използва доставената електрическа енергия за лично потребление, или е търговец, респ. юридическо лице – нетърговец, тези сделки пораждат правните последици на договора за покупко-продажба (чл.183 и сл. ЗЗД), респ. на договора за търговска продажба (чл.318 и сл. ТЗ). И при двете правоотношения за крайния снабдител на електрическа енергия се пораждат две основни задължения – да прехвърли правото на собственост върху описаното в сметките количество енергия и да предаде неговото владение на купувача (да извърши доставката на електрическа

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари