Определение №60168/10.06.2021 по дело №1002/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60168

  София, 10.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Мими Фурнаджиева

  Членове:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1002 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез инспектор Н. П. срещу решение № 282/14.12.2020 г. по в.гр.д. № 22/2020 г. на Апелативен съд Велико Търново в частта, с която е потвърдено решение № 536/28.11.2019 г. по гр.д. № 649/2017 г. на Окръжен съд Велико Търново, с което предявения от касатора срещу Г. Б. Г., А. И. Б. иск с правно основание чл.74, ал.2 ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл.154 ЗПКОНПИ вр. § 5, ал.2 от ПЗР на ЗПОКОНПИ, е отхвърлен.

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

  В касационната жалба се твърди, че решението на въззивния съд в обжалваната част е неправилно поради нарушение на материалния закон, като се оспорва изводът на съда, че отнемането на парични суми, преминали през банковите сметки на лицата, но неналични към момента на завеждане на иска за отнемане, а изтеглени, съответно послужили за погасяване на кредити, не може да бъде претендирано по реда на чл.141 ЗПКОНПИ. Според касатора този извод не почива на разпоредбите на ЗОПДНПИ /отм./, и на ЗПКОНПИ, поради което на отнемане в полза на държавата подлежат парични средства, които не са налични по банковите сметки на проверяваното лице към датата на завеждане на иска, като необходимо и достатъчно условие за това е установяване на обстоятелството, че същите не са послужили за извършване на конкретен разход. Поддържа се становището, че парите, включително тези преминали по банковите сметки, които са били изтеглени, респ. са послужили за погасяване на кредитни задължения, са имущество по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ, съответно §1, т.1 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./ и като такова следва да намерят отражение при формирането на несъответствието, и представляват годен предмет на отнемане в поза на държавата, независимо дали същите са налични или не към датата на завеждане на иска.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът поставя следните въпроси в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК: 1/ Подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗПКОНПИ, съотв. ЗОПДНПИ /отм./ внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но неналични към датата на завеждане на иска за отнемане, а изтеглени от проверяваните лица и 2/ Подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗПКОНПИ, съотв. ЗОПДНПИ /отм./ внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, които са послужили за погасяване на кредитни задължения към банки.

  Насрещните страни не са депозирали отговор на касационната жалба.

  С определение от 02.04.2019 г. по гр.д. № 704/2017 г. Софийският градски съд е направил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по въпроси, сред които и следните: 1/ Наказателна по смисъла на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз или гражданско-правна е мярката по отнемане на незаконно придобито имущество, предвидена в ЗОПДНПИ /отм./, ако: А/ обявената от националния закон цел на отнемане на имуществото е генералната превенция-предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него, но без да се поставя като условия за конфискацията…съществуването на пряка или косвена връзка между правонарушението и придобитото имущество; В/ от отнемането е застрашен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари