Решение №60153/28.07.2021 по дело №3232/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60153

  София,28.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на седми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

  ЧЛЕНОВЕ: Мими Фурнаджиева

  Десислава Попколева

  при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 3232 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез пълномощника му адв. Н. Б. против решение № 260219/28.07.2020 г. по в.гр.д. № 1356/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 54 от 11.03.2020 г., постановено по гр.д. № 1392/2019 г. по описа на Районен съд Девня, е уважен предявения от Г. С. С. против ответника -касатор отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК, като е прието за установено между страните, че ищецът не дължи на ответника сумата от 7301,90 лв., представляваща стойност на доставена ел.енергия за периода от 29.08.2017 г. до 28.08.2018 г., за която е издадена фактура № [ЕГН]/10.09.2019 г. по партида с кл.№ [ЕГН], аб. № [ЕГН] за обект на адрес: [населено място], [улица] в тежест на ответника са възложени разноските по делото.

  Касаторът твърди, че решението на въззивния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК. Поддържа се неправилност на изводите на въззивния съд, че неотменените норми на ПИКЕЕ /чл.48-чл.51/ не могат за запълнят изискването на чл.83, ал.2 ЗЕ, т.е. че липсва нормативна уредба, регламентираща реда за възникване на правото на оператора да извърши едностранна корекция, респ. да фактурира допълнително начислените количества електрическа енергия, тъй като тези изводи противоречат на материалния закон – чл.183 ЗЗД, ЗЕ и ЗИ, които са действали през процесния период, който е приложим, доколкото правоотношенията между страните са възникнали по силата на договор за продажба /доставка/ на ел.енергия, като поради специфичния предмет на същия, част от правата и задълженията на страните са регламентирани с разпоредби в ЗЕ, а друга част в ЗЗД – относно задължението на купувача да плати цената на доставената стока. Поддържа се, че сумата, за която е издадена фактурата от 10.09.2019 г. представлява цена на доставена и реално потребена ел.енергия на абоната, установена при извършена метрологична проверка на СТИ, която проверка никога не е била предмет на уреждане с ПИКЕЕ, а е регламентирана в чл.57 и чл.58 от Закона за измерванията, които са действащи и произтича от правото на оператора на електроразпределителната мрежа да подменя средствата за измерване /негова собственост по смисъла на чл.120, ал.1 ЗЕ/, както и на правото му да изисква от БИМ извършването на метрологични проверки на СТИ с установяване на тяхното техническо състояние с цел изпълнение на задълженията, които са му вменени с разпоредбите на чл.110, ал.1, т.1 ЗЕ и чл.44, т.1 и т.4 ЗИ. На следващо место се твърди, че въззивният съд не е обсъдил доводите и възраженията на ответника, касаещи неправилността и необосноваността на първоинстанционното решение с материалния закон и със събраните по делото доказателства - констативен протокол от 28.08.2018 г., установяващ демонтаж на СТИ и констативен протокол на БИМ от 03.09.2019 г. за извършена метрологична експертиза съгласно чл.57 и чл.58 ЗИ, при която при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера, която за този тип електромер трябва да се състои от две тарифи; действително потребената енергия се разпределя и върху невизуализираната тарифа Т3–038857,4 kWh; съответствие на електромера на метрологичните характеристики и на изискванията за точност при измерването на ел.енергия; измерване с процесното СТИ на цялата потребена от абоната ел.енергия, но част от нея не е остойностена/фактурирана.

  Процесуалният представител на касатора - адв. Г. в открито съдебно заседание поддържа жалбата и моли решението на въззивния съд да бъде отменено.Претендира разноски.

  Ответникът по касационната жалба /ищец в производството/ - Г. С. С., чрез пълномощника си адв.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари