Решение №60150/06.07.2021 по дело №4121/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60150

  София 06.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря Анжела Богданова

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4121 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

  Касационно обжалване е допуснато с определение № 182 от 12.03.2021г. по касационната жалба на „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС К., Г. и Л., чрез процесуалният представител адвокат Б. против въззивно решение № 260529 от 11.09.2020г. по в.гр.д. № 1398 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 1613 от 31.03.2020г. по гр.д. № 15977/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че М. С. М. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 6 325.63лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 13.02.2016г. до 13.06.2019г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица], вх..., ет..., ап.., за която е издадена фактура № [ЕГН] от 20.09.2019г., на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски. Касационното обжалване е допуснато по въпрос за начина на доказване на количеството потребена електрическа енергия, в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена енергия поради неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл.120, ал.3 ЗЕ.

  В проведеното съдебно заседание, касаторът се представлява, като процесуалният му представител поддържа изложените в жалбата доводи за неправилност и необоснованост на постановения въззивен акт, както и за допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му, поради непроизнасяне по направените възражения. Счита, че извършената проверка на 13.06.2019г. е съобразно изискванията, посочени в чл.55 от новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия, наричани по-долу за краткост ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.35 от 30.04.2019г./ и че е установено наличието на реално потребление на енергията. Относно неизпълнението на изискванията на чл.49, ал.4 ПИКЕЕ, касаещи срока за връчване на протокола за проверка, изразява становище, че това опорочава процедурата, доколкото страната не е била възпрепятствана да оспори дължимостта на сумата. Същественото е изготвянето на протокол за проверка, неговото връчване и извършване на надлежна проверка на устройството от БИМ, а в случая това е направено. Иска отмяна на въззивния акт и решаване на въпроса по същество с отхвърляне на иска или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд. Претендира всички направени по делото разноски, съобразно представен списък, в общ размер на 5 108лв., от които държавни такси 284лв.,за експертиза 150лв., депозит за свидетел -30лв. и за адвокатско възнаграждение от 4 644лв. /по 1 548лв. за всяка една от инстанциите/, заплащането по банков път, на която е удостоверено с представен договор за правна помощ и съдействие и приложена фактура.

  Ответната страна М. С. М. не се явява. Постъпили са писмени бележки от процесуалния й представител адвокат Н., в които се изразява становище за неоснователност на подадената жалба. Счита, че законоустановената процедура не е спазена, пред вид допуснато нарушение на чл.49, ал.4 ПИКЕЕ – протоколът за проверката й е изпратен след изтичане на предвидения седем дневен срок. Не е ясна и приложимата хипотеза – чл.49, ал.5 или чл.49, ал.8 и чл.55 ПИКЕЕ, като при прилагане на чл.55 потребителят е поставен в по-неравностойно положение спрямо случите на приложимост на другите хипотези. Оспорва възможността на дружеството да начислява стойност на електрическа енергия за продължителен период от три години. Претендира направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500лв. и прави възражение за прекомерност на разноските за адвокатско възнаграждение за насрещната страна.

  Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след преценка на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари