Решение №60149/06.07.2021 по дело №4186/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60149

  София 06.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря Анжела Богданова

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4186 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

  Касационно обжалване е допуснато с определение № 183 от 12.03.2021г. по касационната жалба на „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС Н., Г. и Л., чрез процесуалният представител адвокат М. против въззивно решение № 260377 от 18.08.2020г. по в.гр.д. № 1368 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 1668 от 26.03.2020г. по гр.д. № 14597/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че Т. П. Б. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 9 324.07лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 2.02.2016г. до 20.05.2019г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски. Касационното обжалване е допуснато по въпрос за начина на доказване на количеството потребена електрическа енергия, в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена енергия поради неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл.120, ал.3 ЗЕ.

  В проведеното съдебно заседание, касаторът се представлява, като процесуалният му представител поддържа изложените в жалбата доводи за неправилност и необоснованост на постановения въззивен акт, както и за допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му, поради непроизнасяне по направените възражения. Счита, че извършената проверка на 20.05.2019г. е съобразно изискванията, посочени в чл.55 от новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия, наричани по-долу за краткост ПИККЕ /обн. ДВ, бр.35 от 30.04.2019г./ и че по делото е установено наличието на реално потребление на енергията, предмет на иска. Искането му е за отмяна на въззивния акт и решаване на въпроса по същество с отхвърляне на иска или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд. Претендира всички направени по делото разноски, съобразно представен списък, в общ размер на 6 258лв., от които държавни такси 404лв.,за експертиза 130лв. и за адвокатско възнаграждение от 5 724лв. /по 1 908лв. за всяка една от инстанциите/, заплащането по банков път, на която е удостоверено с представен договор за правна помощ и съдействие и приложена фактура.

  Ответната страна Т. П. Б. не се явява. Постъпили са писмени бележки от процесуалния му представител адвокат Д., в които се изразява становище за неоснователност на подадената жалба. Счита, за неправилно /поради липса на изискуемите се предпоставки/ допускането на въззивния акт до касационно обжалване. Твърди, че ответното дружество разполага с възможност за въздействие върху СТИ, тъй като процесният тип електромери, произведени преди 2018г. са манипулируеми. Претендира направените по делото разноски и прави възражение за прекомерност на разноските за адвокатско възнаграждение за насрещната страна.

  Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след преценка на ангажираните по делото доказателства, намира следното по въпроса, във връзка с който е допуснато касационно обжалване:

  С Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /обн. ДВ, бр.35 от 30.04.2019г./ се определят както условията, така и реда за установяване на случаите на неизмерена, неправилно, неточно измерена електрическа енергия и/или енергия, за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване /чл.1, ал.1, т.6/. Това става при съобразяване на принципите на измерването, посочени в раздел ІІ, на изискванията към измервателните уреди, посочени в раздел V и съобразно реда и начина за обслужване и проверка на измервателните системи, посочен в раздел VІІІ от Правилата. Съгласно чл.47, когато при проверката по реда на тази правила

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари