Разпореждане №60137/18.08.2021 по дело №2197/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 60137

  гр. София, 18.08.2021 г.

  на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 2197/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

  Производството е образувано по подадена от С. В. К., чрез адв. П. Б., молба с вх. № 270938/28.01.2021 г., с която се иска отмяна на определение № 641/02.10.2015 г., постановено по частно гр. дело № 3883/2015 г. от друг състав на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд (IV-то гр. отд. на ВКС).

  С молбата се навежда основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 7 от ГПК, като молителят твърди, че на 13.10.2020 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се е произнесъл по негова жалба № 32495/2015 г. с осъдително решение срещу Република Бълтария за нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ.

  При извършената служебна проверка и предвид изричното възражение на ответницата С. Г. Г., съдът намира, че подадената молба е нередовна, а именно – посоченото от страна на молителя решение на ЕСПЧ е описано като приложение към молбата за отмяна, но не е представено с нея, като не е представен и препис от него за връчване на насрещната страна – съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 260, т. 6 и чл. 261, т. 1 и т. 3, във вр. с чл. 306, ал. 1, изр. 1 от ГПК; разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 7 от ГПК изисква решението на ЕСПЧ да е окончателно, като съгласно разпоредбата на чл. 179, ал. 2 от ГПК то следва да е представено в официално заверен препис, а разпоредбата на чл. 185 от ГПК изисква то да е придружено и от точен превод на български език, заверен от страна на молителя. Обстоятелството, че това решение е достъпно в сайта на Министерството на правосъдието в превод на български език, не освобождава молителя от процесуалното задължение да отстрани горната нередовност на подадената от него молба за отмяна, още повече, че това в случая е от значение и за служебната преценка на съда относно допустимостта на молбата.

  Предвид така констатираната нередовност, съгласно чл. 306, ал. 1, изр. 2 от ГПК молбата за отмяна и образуваното по нея производство по делото следва да се оставят без движение, като на молителя следва да бъдат дадени указания за отстраняване на нередовността.

  Предвид гореизложеното, съдът

  РАЗПОРЕДИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молбата с вх. № 270938/28.01.2021 г. и образуваното по нея производство по гр. дело № 2197/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

  УКАЗВА на молителя С. В. К. в едноседмичен срок от връчване на преписа от настоящото разпореждане да отстрани нередовността на горната молба, като представи по делото: официално заверен преписи от соченото от него решение от 13.10.2020 г., постановено от Европейския съд по правата на човека, по негова жалба № 32495/2015 г.; точен превод от същото на български език, заверен от молителя; доказателства, че това решение е окончателно, ако това не е видно от официално заверения препис и превода му; както и преписи от горните писмени доказателства за връчване на насрещната страна по делото.

  При неизпълнение на горните указания в посочения срок, молбата му с вх. № 270938/28.01.2021 г. ще бъде върната, а производството по делото – прекратено.

  Разпореждането не подлежи на обжалване.

  Препис от разпореждането да се връчи на молителя.

  СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари