Определение №60129/17.08.2021 по дело №3238/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60129

София, 17.08.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3238/2019 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 248 ГПК.

Подадена е молба от адв. П. Х. в качеството на пълномощник на А. Н. В., Е. И. В., С. В. Ж., Д. Х. С., Ц. Д. В.-С. и Ц. Н. В. за допълване на постановеното по делото решение № 88 от 21.10.2020 г. в частта за разноските, като бъдат присъдени на доверителите му разноските по делото за касационната инстанция.

В срока по чл. 248, ал.2 ГПК ответната страна В. А. Г. е подал отговор, в който заявява, че поддържа направеното в открито съдебно заседание възражение за прекомерност на заплатеното от молителите адвокатско възнаграждение за касационната инстанция.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение № 88 от 21.10.2020 г. по гр.д. № 3238/2019 г. на ВКС, І г.о., е отменено въззивно решение № 223 от 18.06.2019 г. по в.гр.д. № 267/2019 г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е било потвърдено решение № 52 от 22.02.2019 г. по гр.д. № 432/2018 г. на Районен съд-Велинград, с което са отхвърлени предявените от А. Н. В., Е. И. В., С. В. Ж., Д. Х. С., Ц. Д. В.-С. и Ц. Н. В. против В. А. Г.. искове с правно основание чл. 109 ЗС, вместо което е постановено решение по същество на спора, с което предявените искове са били уважени.

В проведеното на 29.09.2020 г. съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателите е направил искане за присъждане на направените от доверителите разноски за касационната инстанция. Представил е списък, съгласно изискванията на чл. 80 ГПК. С постановеното по делото решение касационната инстанция не се е произнесла по това искане.

Молбата за допълване на решението в частта за разноските е подадена в срока по чл. 248, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С оглед изхода на делото молителите имат право на направените от тях разноски за касационната инстанция, които са в размер на 1 305 лв. , съобразно представения списък на разноските по чл. 80 ГПК.

Неоснователно е възражението на ответника по касация В. Г. за прекомерност на заплатеното от молителите адвокатско възнаграждение за защита пред ВКС. Сумата от 800 лв. е заплатена за процесуално представителство на всички ищци по делото, касатори в производството пред ВКС, които са шестима. Доколкото в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждение няма разпоредба, определяща минимален размер адвокатското възнаграждение за защита по искове по чл. 109 ЗС, на основание § 1 от ДР на същата в случая по аналогия следва да се приложи разпоредбата на чл.7, ал.5, според която за процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. В случая предявеният негаторен иск е за защита правото на собственост на ищците върху недвижим имот, откъдето следва, че минималното адвокатско възнаграждение не може да бъде по-малко от 600 лв. за всеки от тях. Предвид това не може да се поддържа, че платеното възнаграждение от 800 лв. се явява прекомерно с оглед предмета и фактическата и правна сложност на делото.

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 248 ГПК ДОПЪЛВА решение № 88 от 21.10.2020 г. по гр.д. № 3238/2019 г. на ВКС, І г.о. в частта за разноските, като ОСЪЖДА В. А. Г. да заплати на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари