Определение №60109/29.07.2021 по дело №1416/2021


Класификация


Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1416/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от С. М. Л. чрез неговия процесуален представител адв. Д. С., срещу въззивно определение от 01.03.2021 г. по ч.гр.д. № 66/2021 г. на Варненския апелативен съд. С него е потвърдено определение № 260178 от 03.12.2020 г. по гр.д. № 387/2020 г. на Шуменския окръжен съд, с което е оставен без разглеждане като недопустим предявеният от С. М. Л. против Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие, иск с правно основание чл. 267, ал. 1, т. 4 ДЗОПК за признаване за установено, че по наследство от М. Н. С. ищецът е собственик на недвижим имот в [населено място], представляващ апартамент № ..., ет...., вх.... , ЕЖБ 3, на [улица], и е прекратено производството по делото.

В частната касационна жалба са изложени оплаквания за неправилност на въззивното определение. Жалбоподателят поддържа, че като трето лице не е бил легитимиран да обжалва действията на публичния изпълнител, което било установено в производството по адм.д. № 713/2021 г. на ВАС, като в постановеното по това дело определение било прието, че редът за защита на правата му е чрез иск по чл. 269 ГПК. Затова счита, че изводът на въззивния съд за недопустимост на предявения иск поради това, че не е изчерпан административният ред по чл. 266, ал.4 ГПК, е неправилен.

Иска се въззивното определение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1 ГПК, т.2 и 3 по въпроса има ли право на обжалване с жалба по чл. 266, ал.1 ДОПК и сл. трето лице, което не е страна по изпълнението, но притежава собствени права върху имот, който е предмет на изпълнението.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че предявеният от С. М. Л. против Държавата иск за собственост е с правна квалификация чл. 267, ал. 1, т. 4 ДОПК. Посочил е, че допустимостта на този иск е предпоставена от изчерпване на предвидения в ДОПК административен ред за защита на третото лице, претендиращо самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудително изпълнение, чрез обжалване по реда на чл. 266, ал.1 ДОПК на действията на публичния изпълнител, тъй като само ако жалбата му не бъде уважена от административния орган, за него ще възникне правен интерес от предявяване на положителния установителен иск по чл. 269 ДОПК в 30-дневен срок от получаване на решението на административния орган. Приел е, че в случая ищецът С. Л. не е обжалвал действията на публичния изпълнител по насочване на принудителното изпълнение върху спорния имот, поради което предявеният от него иск по чл. 269 ДОПК се явява недопустим. По тези съображения е потвърдил определението на Шуменския окръжен съд за прекратяване на производството по делото.

Касационен въпрос

Настоящият състав намира, че обжалваното въззивно определение следва да се допусне до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.2, предл. второ ГПК, тъй като съществува вероятност същото, а и потвърденото с него определение на първоинстанционния съд, да са недопустими.

Искът по чл. 269 ДОПК е предвиден за защита на трети лица срещу предприети от публичния изпълнител действия, докато принудителното изпълнение върху вещта не е приключило. Това следва от разпоредбата на чл. 269, ал.3 ДОПК, съгласно която съдът уведомява публичния изпълнител за образуваното исково производство, като в този случай публичният изпълнител може да премине към друг способ за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари