Определение №60108/28.07.2021 по дело №1876/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

В случай на заявена услуга за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижим имот, необходимо ли е да бъде установена собствеността на имота и липсата на нарочен документ за собственост основание ли е за постановяване на отказ за издаване на такова удостоверение с оглед нормата на чл. 47, ал. 1 ПВ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1876/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от „Венигаз” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Баните, общ. Баните, чрез процесуалния представител на дружеството адв. Е. Д.-Р., против определение № 141 от 09.04.2021 г. по в. ч. гр. д. № 89/2021 г. на Смолянския окръжен съд. С него е потвърдено определение № 2 от 04.03.2021 г. на съдията по вписванията при Смолянския районен съд за отказ да се издаде удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], [община], област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-20/20.04.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

В жалбата са изложени подробни доводи за неправилност на въззивното определение поради необоснованост и неправилно приложение на 46, ал. 2 ПВ и чл. 47, ал. 2 ПВ.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят се позовава на чл. 280, ал. 2, пр. трето ГПК - очевидна неправилност на съдебния акт. На следващо място поддържа, че са налице и предпоставки за допускане на касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

За да потвърди отказа на съдията по вписванията да издаде исканото от „Венигаз” ЕООД удостверение за тежести, окръжният съд е приел за установено от фактическа страна, че със заявление от 25.02.2021 г. дружеството е поискало издаване на удостоверение по чл. 47 ПВ за периода от 17.06.2020 г. до датата на издаване на удостоверението за недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор .... със застроена площ 74 кв. м., на един етаж, с предназначение „хангар”, ”навес за автомобили”, изпълнена до етап груб строеж в ПИ с идентификатор .... по КККР на [населено място], собственост на „Имо пропърти инвестмънс София” ЕАД. Към заявлението са приложени договор от 28.11.2008 г. за покупко-продажба на парцел-частна общинска собственост-УПИ .... от кв. .... по плана на [населено място], с обща площ 652 кв. м., при посочени в договора граници, с купувач З. Р. Г., както и Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.11.2019 г. по изп.д. № 293/2018 г., с което поземлен имот с идентификатор .... е възложен на дружеството, ведно със сграда с идентификатор .... със застроена площ 214 кв.м, на три етажа, с предназначение-жилищна сграда. Представено е и разрешение за строеж от 28.04.2009 г., издадено на името на З. Г., както и удостоверение по чл. 181 ЗУТ, съгласно което сградата с идентификатор .... представлява навес за автомобили към строеж-къща за отдих със спа-център и снек-бар.

Преценявайки тези доказателства окръжният съд е приел, че КККР за територията са одобрени със заповед от 20.04.2010 г. на изп. директор на АГКК и от този момент е възможно при извършване на вписвания относно имота да бъдат представени данните по чл. 60 ЗКИР, т.1-7, а следователно и проверки за вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права за имота могат да бъдат извършени само след тази дата. За извършване на проверки за предходен период е необходимо от заявлението да се установи по категоричен начин идентичност на посочения в кадастралната схема самостоятелен обект с идентификатор ....,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари