Определение №60102/09.06.2021 по дело №1367/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60102

  София, 09.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 1367 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 8314/02.12.2019 г. от Л. В. Й. за отмяна на влязло в сила решение № 136 от 03.04.2017 г. по в. гр. д. № 58/2015 г. на Софийския окръжен съд.

  С посоченото решение, постановено в производството по чл. 196 и сл. ГПК /отм./, във вр. с параграф 2, ал. 1 ПЗР на ГПК, въззивният съд е потвърдил решение от 31.03.2014 г. по гр. д. № 104/1999 г. на Ботевградския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от Л. В. Й., В. Н. Н. и Р. Н. Н. срещу Ц. Г. Ц. и други ответници искове за делба на подробно описаните в решението недвижими имоти.

  В срока по чл. 306, ал. 3 ГПК са постъпили отговори на молбата за отмяна от Т. М. Т. и А. М. Д., чрез адв. Б. Н., както и от Н. Г. Н., в които се излагат съображения, че същата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, респ. без уважение като неоснователна.

  При проверка допустимостта на производството, Върховният касационен съд, II г.о., констатира следното:

  Молителката релевира като основание за отмяна на влязлото в сила решение чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК – възникване на нови обстоятелства. Излага твърдения, че по делото на нея и на другите двама ищци не са им били предоставени преписи от представените от адв. Б. Н. в съдебно заседание, състояло се на 03.07.2013 г. по гр. д. № 104/1999 г. по описа на Районен съд – Ботевград, писмени доказателства. Счита, че това е ново обстоятелство от съществено значение за делбеното производство. Поддържа, че такова ново обстоятелство са и обясненията на ответницата Н. Г. Н., изслушани в посоченото заседание, които не отговарят на действителността. Излага доводи, че неправилно въззивният съд се е позовал на писмо с изх. № 308 от 21.02.1992 г. на кмета на [населено място], общ. П., тъй като не е спазена нотариалната форма по чл. 18 ЗЗД. Поддържа също така, че съдът е допуснал нарушение на чл. 91а ЗН.

  Съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК тримесечният преклузивен срок за подаване на молба за отмяна в хипотезите на ново обстоятелство и ново писмено доказателство по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК тече от деня, в който молителят е узнал за новото обстоятелство и е могъл да се снабди с новото доказателство.

  В конкретния случай молбата за отмяна на влязлото в сила съдебно решение се основава на твърдение за наличие на нови обстоятелства, които според молителката са от значение за изхода на спора, а именно представените в проведеното заседание писмени доказателства от адв. Б. Н., както и обясненията на ответницата Н. Г. Н.. Посочените обстоятелства, респ. представените документи са приложени по делото и не са нови, като молителката е могла да се запознае, респ.снабди с тях във всеки един момент след заседанието, проведено на 03.07.2013г. Производството по делото е приключило с постановяване на определение № 388 от 05.07.2018 г. по гр. д. № 41/2018 г. на ВКС, II г.о, с което въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване. Доколкото в настоящия случай твърдените от молителката нови обстоятелства са възникнали преди постановяване на крайния съдебен акт, срокът за отмяна по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК е започнал да тече от датата, когато той е постановен - 05.07.2018 г. Ето защо молбата за отмяна вх. № 8134 от 02.12.2019г. е подадена след изтичането на тримесечния преклузивен срок по чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари