Решение №60072/30.07.2021 по дело №2/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60072

  София, 30.07.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия І т.о. в публичното заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  при секретаря Петя Петрова, като изслуша докладваното от съдията Генковска т.д. № 2 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.47 и сл. ЗМТА.

  Предявен е от „Родекс Инвест”ЕООД иск за прогласяване за нищожно на основание чл.47, ал.2 ЗМТА на постановеното на 03.04.2020г. от едноличен арбитър към Арбитражния съд към Съюза на арбитрите в България (АС към САБ) решение по ВАД № 0320/2019г. С него са били уважени пасивно субективно съединените искове за сумата 3515лв. на „Родекс Инвест”ЕООД срещу Ц. Д. Ц. и И. С. С. с правно основание чл.266, ал.1 ЗЗД– неизплатено възнаграждение по договор за изработка. Присъдена е законна лихва. Отхвърлени са, като погасени чрез прихващане, исковете за сумата над 3515лв. до предявения размер от 15015лв. Отхвърлено е искането на едноличното дружество за присъждане на арбитражни разноски.

  Изложено е становище от „Родекс Инвест”ЕООД, че арбитражното решение е постановеното по производството, спорът по което не подлежи на арбитраж. Исковата молба съдържа доводи в защита на тезата, че предмет на арбитражното производство е бил потребителски спор.

  Ответниците по иска Ц. Д. Ц. и И. С. С., чрез представен по делото писмен отговор и чрез процесуалния си представител в о.с.з. изразяват становище, че за неоснователност на исковата молба. Няма искане за присъждане на разноски.

  Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на релевантните за спора обстоятелства в арбитражното производство, Върховният касационен съд – Търговска колегия, състав на І т.о. приема за установено следното:

  Спорът, с който „Родекс Инвест”ЕООД е сезирал арбитражния съд, произтича от неизпълнението на сключен на 08.12.2015г. предварителен договор за продажба на вещно право на строеж, допълнително споразумение към предварителния договор, носещо дата 04.01.2016г. и договор за продажба на право на строеж, материализиран в нот.акт № 138 т.1 от 31.5.2016 год. от по н.д.№ 92/2016г. на нотариус рег.№ 269 с район на действие Софийски районен съд. Съгласно предварителния договор, едноличното дружество има качеството на прехвърлител по вещноправната сделка и качеството на изпълнител по облигационната такава по допълнително споразумение за извършване на СМР, като се е задължило да построи и предаде на Ц. Ц. и И. С. два апартамента и два гаража, като им прехвърли правото на строеж върху обектите и правото на собственост върху съответните ид.ч. от поземления имот, върху който е построена сградата. Пораждаенто на вещноправните последици от прехвърлянето на правото на строеж за горепосочените имоти е поставено в зависимост от настъпване на отлагателно условие, съобразно клаузите по предварителния договор и т.3 от нотариалния акт – при заплащане на всички дължими вноски от купувачите по сключения между страните договор за строителна услуга, настъпването на което условие ще бъде установено с подписване на споразумение с нотариална заверка на подписите на страните.

  Осъдителният иск (субективно съединени искове), с който „Родекс Инвест”ЕООД е сезирал арбитражния съд, произтича от неизпълнение на договора за изработка, като ищцовото твърдение е, че Ц. и С. са неизправни по заплащане на възнаграждение за извършените съгласно допълнителното споразумение строително-монтажни работи. Предвид съдържащата се в чл.21 от предварителния договор арбитражна клауза, на 26.08.2019г. „Родекс Инвест”ЕООД е пренесъл спора пред АС към САБ.

  Становището на настоящия съдебен състав, че основанието по чл.47, ал.2 ЗМТА не е налице, произтича от следното:

  Общ принцип на гражданското право е, че всички гражданскоправни спорове подлежат на арбитраж, ако има сключено арбитражно споразумение. Изключенията от този принцип са изрично посочени в закона. Съгласно изброяването в чл.19, ал.1 ГПК, това са споровете за неимуществени права; имуществените спорове за вещни права или владение на недвижим имот; споровете за издръжка; споровете за права, произтичащи от трудово правоотношение; споровете,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари