Решение №60071/30.07.2021 по дело №1453/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по колективни искове
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Производството е по колективен иск, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на трети юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1453 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК, вр. чл.386, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „К. Йес“ООД срещу решение № 44/25.03.2020г. по в.гр.д. №589/2019г. на Пловдивския апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 141/22.04.2019 г. по гр.д. № 277/2018г. на Хасковски окръжен съд в частта, с която е прието за установено по отношение на касатора, че чл.6 ал.1; чл.7, ал.2; чл.7, ал.3, предл. 1-во и предл.последно; чл.7, ал.4 и чл.13 от Типови договори за паричен заем, сключени преди и след 29.12.2017г., както и чл.10 ал.1 и чл.19 от Общи условия по договор за заем в сила от 20.12.2017г., предлагани от „К. йес“ООД са неравноправни клаузи, като са обявени за нищожни: чл.6, ал.1 от Типов договор за паричен заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно:“/1/ Запис на заповед, издаден от заемателя“; чл.7 ал.2 от Типов договор за паричен заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно: “Заемателят се съгласява, че в случай на неизпълнение на задължението за заплащане на дължимите погасителни вноски заемодателят ще бъде задължен да направи разходи за събиране на просрочените вземания във вид на телефонни разговори, лични посещения и изпращане на писма, с които да уведоми Заемателя за некоректното му поведение“; чл.7, ал.3, предл.1-во и предл.последно от Типов договор за паричен заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно: “В случай на неизпълнение на Договора от страна на Заемателя, заемодателят може да предприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да уведоми за неизпълнението на Заемателя всички свои търговски партньори, банки и финансови институции, което ще рефлектира върху кредитния рейтинг на Заемателя; да подаде информация за неизпълнението на договора до лица и организации, в които Заемателят е нает по трудови или граждански договори; да възложи събирането на просрочения договор на трета страна, като с това й предостави цялата й нужна информация /условия за сключване на договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакт и др./; да прекрати предсрочно Договора за заем, да обяви цялото вземане по него за предсрочно изискуемо, съгласно Общите условия към Договора за заем и да предприеме принудителни действия за неговото събиране“; чл.7 ал.4 от Типов договор за паричен заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно: “Страните се съгласяват, че всички задължения по настоящия договор, който служи и като разписка за получената сума /главница, договорена лихва, обезщетения за забава и дължими неустойки/ стават автоматично предсрочно изискуеми в случай на забава на плащане на четири седмични погасителни вноски или дължими неустойки. Заемателят декларира, че безусловно се съгласява с написаното в предходното изречение, без да е необходимо Заемодателят да го уведомява допълнително и изрично в случай на настъпване на визираните събития“; чл.13 от Типов договор за паричен заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно: “За всички неуредени в настоящия договор и Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред или пред Арбитражния съд при Стопанска Асоциация-гр.Пловдив, от един арбитър“ ; чл.10 ал.1 от Общи условия по договор за заем, предоставян от „К. йес“ООД-гр.Хасково, със следното съдържание, а именно: “Страните се съгласяват, че Заемодателят има право едностранно да обяви своето вземане, в това число дължими и изискуеми по договора задължения-цялата дължима главница, дължимите до момента на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари