Разпореждане №60060/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60060

  гр. София, 17.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604949 от 12.08.2021 г., изпратена по гр. д. № 16693/2008 г. на Районен съд – София, констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК – I поток:

  Постъпилата молба вх. № 307559 от 31.12.2020 г. за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ не отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК – не е конкретизирано в какво се състои искането на молителя;

  2/ не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ молбата е подадена лично;

  4/ не е внесена държавна такса в дължимия размер от 206.00 лв. по сметка на ВКС, съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпили са отговори, отговорът от Д. Д., чрез адв. Б. Л. е постъпил по ел. поща и е подписан с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП, която техническа проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ;

  6/ молбата е вписвана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности, като бъде указано на молителя:

  - да формулира конкретно искане към съда, като посочи конкретно решение, чиято отмяна се иска, както и да представи точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  - да внесе по сметка на ВКС държавна такса в дължимия размер от 206.00 лв., съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, както и да представи документ, удостоверяващ извършеното плащане.

  УКАЗВА на администриращия съд за необходимостта от изпълнение на задълженията му съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“. На основание чл. 102г ГПК съдът извършва служебно техническа проверка на извършените действия в електронна форма. Същият следва да приложи разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис върху електронния документ. Съгласно чл. 102з ГПК, когато електронните изявления до съда се подават от пълномощник, към изявлението се представя електронен образ на пълномощното, снет по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт, който предвижда въведените електронни образи да бъдат удостоверени чрез подписването им с електронен подпис. В случая липсват данни приложеният електронен образ от пълномощното към отговора да е надлежно заверен чрез подписването му с електронен подпис. При условие, че такъв липсва, съдът следва да процедира съгласно чл. 102г, ал. 2 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 604949 от 12.08.2021 г. на Софийски районен съд за отстраняване на констатираните нередовности, като бъде указано на молителя:

  - да формулира конкретно искане към съда, като посочи конкретно решение, чиято отмяна се иска, както и да представи точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  - да внесе по сметка на ВКС държавна такса в дължимия размер от 206.00 лв., съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, както и да представи документ, удостоверяващ извършеното плащане.

  УКАЗВА на администриращия съд за необходимостта от изпълнение на задълженията му съгласно Глава единадесета

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари