Решение №60028/16.08.2021 по дело №2787/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №486/20.07.2020 по дело №2787/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли при тълкуването на договорите и особено на неясните им клаузи и тези, за които има спор между страните, съдът да търси действителната обща воля на страните, респ. следва ли отделните уговорки да се тълкуват във връзка една с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. 2787 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Столична община чрез адв. А. В. и адв. Д. П. обжалва решение № 834 от 10.04.20198 г. по т.д. 4470/16 г. по описа на Апелативен съд – София, ТО, 13 състав, в частта с която е осъдена общината да заплати на „СК 13-П.“ АД на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 258 ЗЗД и сл. сумата от 163 656,43 лв, дължима по договор BG161PO001/1.4-/09/2012/0034-S-1 с регистрационен индекс и дата СО-РД-55-348 от 02.07.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба 19.02.2016 г. до окончателното й изплащане и на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата от 1 319,87 лв – обезщетение за забава върху главницата за периода от 19.01.2016 г. до 16.02.2016 г., както и сумата от 13 083,22 лв разноски по делото.

Излага съображения, че решението е необосновано, основание за отмяна, съгласно чл. 281, т. 3 ГПК, пр. 3, като неправилно. Съдът бил възприел, че изпълнителят е изпаднал в забава за изпълнението на задълженията си по договора, само за периода 29.11.2015 г. до 11.12.2015 г., т.е. 12 дни, а не за периода 29.11.2015 г. до 17.12.2015 г., т.е. за 19 дни. Този извод не следвал от събраните доказателства. Счита, че работата е следвало да бъде изпълнена в срок от 170 дни от подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж. Съдът правилно бил приел, че договореният срок изтичал на 29.11.2015 г., след която дата изпълнителят изпадал в забава. Неправилен, обаче, бил изводът на въззивния съд, че възложителят бил приел работата на ищеца, не с акт обр. 16 от 17.12.2015 г., а с констативен протокол от 11.12.2015 г., относно отстраняване на констатирани в работата недостатъци, поради което и забавата на изпълнението била 12 , а не 19 дни. Протоколът от 11.12.2015 г. не удостоверявал отстраняване на всички недостатъци. А имало констатации за почистване и изпълнителят имал срок до 12.12.2015 г. да отстрани. В протоколите от 11.12. и 14.12. не било отразено да е изпълнено задължението.

Акт 16 бил подписан след изтичане на срока от 170 дни. Дата на приемане на работата без забележки според касатора е 17.12.2015 г., когато бил подписан протокол за установяване годността на ползване на строежа, а не друг междинен протокол. Предвид забавата от 19 дни, предвидената в договора неустойка, изпълнителят дължал сумата в размер на 444 210,30 лв.

Твърди допускането на съществени процесуални нарушения, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3 ГПК, пр. 2, а именно необсъждане на всички доказателства по отделно и в тяхната съвкупност. По-специално доводът, че ищецът се е съгласил приемането на извършваната от него работа да стане с акт обр. 16 , в чието подписване участват и трети лица и е поел риска, както и не е упражнил правото си по чл. 98 ЗЗД. Тези доводи били наведени в срок и в нарушение на чл. 12 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК вр. чл. 273 от ГПК, съдът не бил ги обсъдил,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари