Решение №60023/29.06.2021 по дело №1407/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РЕШЕНИЕ

  №60023

  София, 29.06. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  секретар Ангел Йорданов,

  в открито заседание на 22.02.2021 г. разгледа докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1407 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 47 и сл. ЗМТА, образувано по искане на ответника в арбитражното производство „Партнърс Комерс“ ЕООД за отмяна на арбитражно решение.

  Ищецът в арбитражното производство „Ритейл“ ООД оспорва молбата.

  Искането за отмяна е на основание чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМТА – обосновано от фактическа страна с твърденията, че пълномощникът, сключил от името на ищеца в настоящото производство процесния договор заедно със съдържащата се в него арбитражна клауза, не е имал представителна власт за сключването на арбитражно споразумение, тъй като издаденото му пълномощно не съдържа изрично упълномощаване за това. Изложени са и твърдения, че ищецът своевременно е оспорил компетентността на арбитража на това основание, както и че не е налице потвърждаване съгласно чл. 301 ТЗ.

  От приетите в настоящото производство, вкл. преписката по арбитражното дело, се установява, че в арбитражното производство е бил предявен, съответно уважен изцяло с арбитражното решение, иск на ответника „Ритейл“ ООД срещу ищеца „Партнърс Комерс“ ЕООД за заплащане на сумата 18 000 лв., представляваща двойния размер на платен задатък по сключен между страните предварителен договор за продажба на лек автомобил от 28.07.2016 г.

  Този предварителен договор е бил сключен от името на ищеца като продавач от лицето З. И., легитимирала се като пълномощник с пълномощно с нотариална заверка на подписа на Върховен касационен съд, I т. о., решение по т. д. № 1407/2020 г., стр. 4/4

  упълномощителя рег. № 6973/18.12.2013 г. на нотариус рег. № 465 на НК.

  Видно от това пълномощно, представено в арбитражното производство във вид на официален препис, заверен от същия нотариус на същата дата, ищецът, представляван от законния си представител Н. Б., е упълномощил З. И. с правото да извършва фактически и правни действия от името на дружеството, като се разпорежда, както намери за добре с автомобилите – леки, товарни и лизингови, негова собственост, като всички клаузи от пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на упълномощения.

  Заявените в арбитражното производство възражения за неистинност на пълномощното относно подписа на упълномощителя арбитърът е намерил за неоснователни поради недоказаност. В настоящото производство спор за истинността на пълномощното не е налице.

  Легитимирайки се с това пълномощно, пълномощникът е сключила на 28.07.2016 г. процесния договор за продажба, в който (чл. 9) е включена и уговорката, че всички спорове, отнасящи се до този договор или свързани с него, включително споровете, свързани с или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при „Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж“, съобразно раздел VII. „Ускорени производства“ от неговия правилник, независимо от цената на иска.

  Въз основа на горните обстоятелства съдът прие следното от правна страна.

  По решаващия за настоящото производство въпрос е формирана последователна практика на ВКС (т. д. № 149/2012 г., II т. о.; т. д. № 3527/2014 г., II т. о.; т. д. № 794/2020 г., II т. о.; т. д. № 2390/2020 г., II т. о. и др.), съгласно която въпреки самостоятелния си характер и специфично съдържание арбитражната клауза се сключва винаги във връзка с евентуален или вече възникнал спор по конкретно правоотношение и липса норма, която да изисква изрично упълномощаване за едното или другото.

  Тезата, че процесуалният характер на арбитражното споразумение е основание да се изисква изрично пълномощно за неговото сключване при липса на законоустановено изискване в този смисъл, е в противоречие и с постановките в ТР № 5/12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г. на ВКС, ОСГТК, които са изцяло относими към спорния по делото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари