Определение №60/22.01.2020 по дело №3358/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години и изпълнителното производство е прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК?


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Александър Цонев, Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3358/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

История на спора

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, срещу въззивно решение № 1090/09.05.2019 г. по в. гр. д. № 2038/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 26.10.2017 г. по гр. д. № 14213/2016 г. на Софийски градски съд в частта, с която е уважен предявеният от Г. С. М. и М. С. М., Я. В. О. и С. В. Опренов срещу „Уникредит Булбанк“ АД иск с правно основание чл. 439 ГПК за приемане за установено в отношенията между страните, че Г. С. М. и М. С. М. не дължат на „Уникредит Булбанк“ АД сумите по изпълнителен лист от 05.06.2006 г., издаден по гр. д. № 252/2006 г. на Петрички районен съд, а именно: 67903,93 лева – главница по договор за банков кредит № 067/11.05.2005г, ведно със законната лихва считано от 30.05.2006 г. до окончателното ѝ изплащане; 3410,18 лева – лихва за периода 29.11.2005 г. – 29.05.2006 г.; 169,76 лева – комисиона за управление; 1429,68 лева – разноски за издаване на изпълнителния лист.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на въззивното решение и се иска неговата отмяна. Оспорва се изводът, че последното предприето изпълнително действие по изп. д. № 71/2016 г. по описа на ЧСИ А. Ц., годно да прекъсне давността, е било провеждането на публичната продан от 12.09.2007 г. Сочи се, че с молба от 14.02.2012 г. взискателят „Уникредит Булбанк“ АД е направил искане за извършване на ново изпълнително действие (насрочване на нова публична продан), с което давността отново е била прекъсната и е започнал да тече нов петгодишен давностен срок за погасяване на дълга. Поддържа се, че въпросът „откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години и изпълнителното производство е прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК“ е разрешен в противоречие с ТР № 2-2013-ОСГТК.

Ответниците по касационната жалба Г. С. М., М. С. М., Я. В. О. и В. С. В. възразяват срещу допускането на касационно обжалване.

Мотиви

За да се произнесе по искането за допускане на касационно обжалване, ВКС взе предвид следното:

Въззивният съд е приел за установено, че Г. М. и М. М. са сключили с „Уникредит Булбанк“ АД договор за банков кредит № 067/11.05.2005 г., изпълнението на който е обезпечено с договорна ипотеката, учредена от Г. М.,М. М., Я. О. и С. Опренов. С изпълнителен лист от 05.06.2006 г., издаден по гр.д. № 252/2006 г. по описа на Петрички районен съд, Г. и М. М. са осъдени да заплатят на ответника процесните суми. Въз основа на този изпълнителен лист е образувано изп. д. № 71/2006 г. по описа на ЧСИ А. Ц., по което на 12.09.2007 г. ипотекираният недвижимият имот е изнесен на публична продан, обявена за нестанала с протокол от 25.10.2007 г. Установено е, че на 14.02.2012 г. взискателят е депозирал молба за извършване на нова публична продан на имота; че с постановление № 1544/18.12.2015 г. производството по изп. д. № 71/2006 г. е прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК; че по молба на взискателя от 08.01.2016 г., въз основа на изпълнителния лист от 05.06.2006 г., е образувано ново изпълнително дело № 4/2016 по описа на ЧСИ Б. В..

При тези данни е прието, че искът е основателен, тъй като последното валидно изпълнително действие, с което изтичането на давността е било прекъснато, е извършено на 12.09.2007 г. За неоснователни са приети доводите на банката, че с искането от 14.02.2012 г. е прекъснато изтичането на давностния срок, тъй като това искане е направено след настъпване на перемцията, поради което не е било годно да прекъсне започналия да тече на 12.09.2007 г. петгодишен срок за погасяване на задълженията по изпълнителния лист по давност.

При тези данни относно обхвата на правния спор, решаващите мотиви на въззивния съд и посоченото в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, ВКС счита, че в случая са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване.

Касационен въпрос

Съгласно задължителните постановки на т. 10 от ТР № 2-2013- ОСГТК прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи в постановлението си вече настъпилото прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правнорелевантни факти, като новата давност започва да тече от искането или предприемането на последното по време валидно изпълнително действие.

Диспозитив

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1090/09.05.2019 г. по в. гр. д. № 2038/2018 г. на Софийски апелативен съд.

Указва на касатора „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, в 1- седмичен срок от връчването, да представи квитанция за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 1358,08лв., иначе касационното производство ще бъде прекратено.

Делото да се докладва за насрочване.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми