Определение №59/27.01.2021 по дело №4/2020

Спорът е разрешен с Решение №60062/25.06.2021 по дело №4/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да събере и обсъди представени пред него доказателства, касаещи обстоятелства, които първоинстанционният съд служебно е констатирал с решението си и които не са били предмет на разглеждане в хода на производството?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Кристияна Генковска, Анжелина Христова

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 4 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Юробанк България”АД срещу Решение № 61 от 12.07.2018 год. по т.д.№ 116/18 год. на Бургаския апелативен съд.

Въззивното производство е било образувано по жалбата на „Юробанк България”АД срещу Решение № 29 от 19.02.2018 год. по т.д.№ 4211/2015 год. на Бургаския окръжен съд с което е бил отхвърлен осъдителният иск на банката срещу М. И. П., Д. К. П., И. С. П. и И. В. П. за установяване по реда на чл.422 ГПК на дължимостта при условията на пасивна солидарност на сумата 31275.57 евро неиздължена главница по договор за кредит; 6136.54 евро договорни лихви; 236.60 евро неизплатени такси по договора, както и нотариални такси и съдебни и деловодни разноски.

Предмет на иска са задължения, произтичащи от неизпълнение на договор за кредит, сключен на 18.05.2007 год. Кредитът е целеви и предназначението му е за извършване на строеж/довършване на недвижим имот. Отпуснат е в размер на 30000 евро със срок на издължаване 348 месеца и за обезпечаване на изпълнението на задължението е учредена договорна ипотека върху недвижим имот в полза на кредитодателя. Няма спор, че кредитът е усвоен своевременно. В договора е включена клауза, даваща възможност на кредитодателя едностранно да прехвърли вземането си, което той е сторил с договор за цесия от 03.07.2007 год. с цесионер „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД. През периода 2009 – 2019 год. между кредитополучателите и цесионера са сключени 5 бр. допълнителни споразумения за преструктуриране на дълга. На 19.04.2013 год. приобретателят на вземането „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД го е цедирал обратно на „Юробанк България”АД. Поради забавени погасявания, банката-кредитор е обявила кредита за предсрочно изискуем за което е уведомила кредитополучателите. Не е проведено производство по реда чл.417 т.2 ГПК. Както бе посочено по-горе, предявеният иск е осъдителен.

Ответниците М. И. П. и И. В. П. са оспорили размера на главницата, позовавайки се на редовни погашения до м.ІІ.2014 год., както и на изтекла 5 годишна давност за задълженията с падеж преди 11.08.2010 год. Оспорили са изцяло задължението за договорни лихви, като формирани по нищожни поради противоречащи си със ЗЗП и ЗКИ договорни клаузи, както и задължението за такси. Релевирали са нищожност на всички клаузи на основния договор и допълнителните споразумения, поради тяхната неравноправност по смисъла на ЗПП. Ответникът М. П. е направил възражение за прихващане.

Ответниците И. С. П. и Д. К. П. не са изразили становище.

Мотиви

С решението си първоинстанционният съд е приел, че е останало недоказано цедирането през 2007 год. на вземанията именно по спорния договор с оглед индивидуализиращите му белези – грешки в номерирането на самия договор. Поради това, че „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД не е придобил спорното вземане, не е произвела действие и цесията от 2013 год. на която се позовава ищецът. Допълнително се е позовал на недоказаност на представителна власт спрямо „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД на физическото лице адв. З., отправило уведомление до длъжниците за двете цесии.

Във въззивното производство „Юробанк България”АД е представил съставено след решението на БОС писмено потвърждение от третото неучастващо лице „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД на представителната власт на лицето, изпратило уведомленията от името на дружеството, като действията му са изброени конкретно. Представен е анекс между „Юробанк България”АД и „Бългериан Ритейл Сървисиз”АД за отстраняване на технически грешки при номерирането на договорите за кредит, вземанията по които са били предмет на цесии.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари