Решение №59/21.04.2021 по дело №2390/2020

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 59

  гр. София, 21.04.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на тридесет и първи март през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  при секретаря Александра Ковачева

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2390/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по реда на чл.48 и сл. ЗМТА.

  Предявен е иск от „КНМ Груп“ ЕООД със седалище в [населено място] против „Интейк“ ЕООД за отмяна на основание чл.47, ал.1, т.2 ЗМТА на постановеното от Арбитражен съд при Сдружение за правна помощ и медиация /АС при СППМ/ - [населено място] арбитражно решение от 28.08.2020 г. по арбитражно дело № 170/2018 г.

  В исковата молба се поддържа, че арбитражното решение подлежи на отмяна, тъй като е постановено при отсъствие на арбитражно споразумение, обуславящо компетентност на АС при СППМ - [населено място] да разгледа възникналия между страните правен спор. Навеждат се твърдения, че в представените от ищеца в арбитражното производство документи - договори за цесия от 23.10.2014 г. и от 07.01.2015 г., върху които арбитражният съд е основал извода си за наличие на компетентност, не се съдържа валидно учредена арбитражна клауза, тъй като договорите са подписани от пълномощник на „КНМ Груп“ ЕООД - адв. К. Т., който не е разполагал с изрично пълномощно и с представителна власт, овластяваща го да изменя подсъдност на искове и да уговаря арбитражна клауза от името на представляваното дружество. Излагат се доводи, че за сключване на арбитражно споразумение е необходимо пълномощникът да разполага с изрично учредена представителна власт, която да обхваща конкретно арбитражно споразумение с посочени основни параметри, и че в хипотезата на арбитражно споразумение, сключено от пълномощник без изрично учредена представителна власт, не намира приложение разпоредбата на чл.301 ТЗ.

  Ответникът „Интейк“ ЕООД със седалище в [населено място] оспорва иска като неоснователен и изразява становище за неговото отхвърляне, като претендира разноски. Излага аргументи, че законът не въвежда изискване за изрично пълномощно за сключване на арбитражно споразумение и че в конкретния случай представителната власт на пълномощника, сключил арбитражното споразумение от името на „КНМ Груп“ ЕООД, произтича от представеното в арбитражното производство пълномощно, с което са делегирани неограничени права за представителство на дружеството.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на твърденията и доводите на страните и на доказателствата по делото, съобразно правомощията в производството по чл.48 ЗМТА приема следното :

  Искът за отмяна на арбитражно решение е предявен от надлежна страна в преклузивния тримесечен срок по чл.48, ал.1 ЗМТА и е допустим.

  С постановеното на 28.08.2020 г. решение по арб. д. № 170/2018 г. на АС при СППМ - Варна е признато за установено, че „Интейк“ ЕООД е придобило от „КНМ Груп“ ЕООД с договори за цесия от 23.10.2014 г. и от 07.01.2015 г. вземания за сумите 12 660.19 лв. - платена без основание стойност на потребена електрическа енергия по издадена от „Енерго-Про Продажби“ АД фактура № [ЕГН]/19.08.2010 г. на абонат - физическо лице, на основание чл.55, ал.1, пр.1 ЗЗД, ведно със законната лихва от 28.07.2014 г. до окончателното плащане, и 1 546.30 лв. - присъдени разноски по гр. д. № 11312/2014 г. на Варненски районен съд, за които суми е издаден изпълнителен лист в полза на „КНМ Груп“ ЕООД. В мотивите към решението арбитражният орган е обосновал компетентността си с постигнато от страните арбитражно споразумение, обективирано в чл.11 и чл.6 на сключените помежду им договори за цесия от 23.10.2014 г. и 07.01.2015 г. Възражението на ответника, направено с отговора на исковата молба и в първото заседание по арбитражното дело, че арбитражната клауза е недействителна и нищожна, тъй като е уговорена от адв. К. Т. като пълномощник на дружеството, който не е бил изрично упълномощен да сключва споразумение за арбитраж и е действал във вреда на представлявания, е счетено за неоснователно от арбитражния орган.

  От приложените към арбитражно дело № 170/2018 г. по описа на АС при СППМ - Варна доказателства се установява, че в сключените на 23.10.2014 г. и на 07.01.2015 г. между „КНМ Груп“ ЕООД и „Интейк“ ЕООД договори за цесия се

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари