Определение №581/16.11.2020 по дело №34/2020

  Анотация

  Въпрос


  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 581

  гр. София, 16.11.2020г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осми октомври през две хиляди и двадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№34 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от Селскостопанска Академия, със седалище [населено място], чрез адв.В.К. срещу решение №1941 от 29.07.2019г., постановено по в.т.д.№241/2019г. на Апелативен съд- София, с което е потвърдено решение №5544/20.08.2018г., постановено по т.д. №14410/2016г. на СГС, I ГО, 11 състав. С първоинстанционното решение е осъдена Селскостопанска Академия да заплати на „Изгрев-И-2011“ ЕООД сума в размер на 26 315.38 лева, ведно със законна лихва от 21.11.2016г. до окончателно изплащане на сумата – възнаграждение по договор №65/05.05.2011г. за извършване на авариент ремонт на оградата по североизточната граница на територията на Селскостопанска Академия.

  В касационната жалба се твърди, че обжалваното въззивно решение е недопустимо и неправилно- постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила, както и необосновано, поради което следва да се отмени изцяло. Касаторът поддържа, че въззивният съд се е произнесъл по недопустим иск, тъй като има по-рано образувано дело между същите страни със същия предмет. Излага доводи, че обжалваното решение няма мотиви, не е ясно как съдът е формирал волята си и как е достигнал до крайния си извод. Претендира разноски.

  Касаторът намира, че съдът се е произнесъл по съществени правни въпроси от значение за изхода на спора в противоречие с практиката на ВКС- основание за допускане до касационен контрол съгласно чл.280, ал.1, т.1 ГПК:

  „1. В случай, че от събраните по делото доказателства се установи частична идентичност на отделни части от искови претенции по две дела между същите страни, предявени на едно и също основание чл.79 ЗЗД, във връзка с чл.266 ЗЗД, за един и същи период и по една и съща фактура, следва ли въззивният съд да прекрати служебно производството по делото в тази му част на основание чл.126, ал.1 ГПК и предвид това, че делото е по-късно заведено?;

  2. Налице ли е недопустимост на искова претенция поради висящ спор в случай, че двата спора се основават на една и съща претенция плащане по един и същ документ и различни основания в два иска?;

  3. В случай, че с отговора на исковата молба е направено искане за прекратяване на делото поради висящо производство между страните по друго дело със същия предмет и ако по делото се установи частична идентичност на отделни части от искови претенции по двете /задължение по фактура №75/17.12.2012г. и протокол от 17.12.2012г./, следва ли въззивният съд да прекрати делото по отношение на претенцията, която е предмет на друго дело- по-рано образувано от настоящото?;

  4. Ако в мотивите на решението си въззивният съд е приел, че част от документите /фактурите/, на които се основава искът, са предмет на друг спор между страните, а те представляват част от приетите доказателства по първоинстанционното дело и основания за определяне на размера на осъдителното решение, следва ли въззивният съд в мотивите си изрично да посочи кои от приетите по делото доказателства приема и кои отхвърля и да обоснове причините за това? Налице ли е необоснованост на съдебното решение в този случай?;

  5. В случай, че в мотивите си въззивният съд е приел, че част от документите /фактурите/, на които се основава искът, са предмет на друг спор между страните, по друго дело, следва ли размерът на задължението в осъдителното решение да се намали с изключената част от доказателствата, послужили като основание за определяне на претенцията на иска? Ако изложеното в мотивите на съда не е ясно как съдът е формирал волята си и какъв е начинът, по който е достигнал до крайния си извод, налице ли е необоснованост на съдебното решение и нарушение на материалноправния закон?;

  6. В случай, че в мотивите си въззивният съд заяви, че приема мотивите на първоинстанционния съд и същевременно излага нови твърдения и изключва част от доказателствата от предмета на делото, следва ли да извърши изрично обосноваване изключването на доказателствата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове