Определение №576/13.11.2020 по дело №266/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 576

  [населено място], 13.11.2020 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 266 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от „ЗД Евроинс”АД срещу решение № 281/275.11.2019г. по в.т.д.№ 348/2019г. на Русенски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1345/30.07.2019г. по гр.д. № 5680/2018г. на Русенски районен съд за осъждане на касатора да заплати на „Дунав фрут”ООД сумата от 25 000лв., представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 01800100004349/04.09.2016г. за настъпило застрахователно събитие градушка, буря, проливен дъжд на 01.06.2017г., частичен иск от пълния размер от 115 000,95лв., ведно със законната лихва, считано от 09.08.2018г. до окончателното й изплащане, 5000 лв. – лихва за забава за периода 27.06.2017г.- 08.08.2018г. и 2885лв. за разноски.

  Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, като е постановено в противоречие с материалния закон, при нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Излага, че са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по касационната жалба „Дунав фрут”ООД оспорва основателността на касационната жалба и изпълнението на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2 ГПК. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  Въззивният съд е приел, че между страните е бил сключен застрахователен договор, като основният спор е дали обект на застраховане са трайните насаждения – овощни дървета, или реколтата – техните плодове. РОС изложил, че предмет на застраховката, съгласно разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от КЗ е част от съдържанието на индивидуалния договор за застраховка. Съобразил е, че правата и задълженията на страните по застрахователния договор, както и останалите условия по договора се съдържат и в общи условия, които на осн.чл.348, ал.1 КЗ са неразделна част от застрахователния договор, ако застраховащият ги е приел писмено. Като се е ръководил от горните принципи, заложени в КЗ и подлагайки на тълкуване действителната воля на страните, които спорят относно същата, на осн. чл. 20 от ЗЗД решаващият съд е достигнал до извод, че посочвайки като обект на застраховката „трайни насаждения с праскови“ и „селскостопански култури – овощия и овощни разсадници“ в застрахователната полица, страните са целели и изявили воля за застраховането на реколтата - плодовете на овощните дървета. В тази връзка е взел предвид разпоредбите на действащите за този вид застраховки общи условия на застрахователното дружество, като е приел, че в случая те не противоречат на индивидуалния договор, а съдържат допълнителни поясняващи уговорки за отношенията между страните. Въззивната инстанция е отчела ясното разграничаване в раздел II на общите условия, озаглавен „предмет на застраховане“, на два възможни предмета при застраховане на селскостопански култури: 1/ реколтата от селскостопански култури и насаждения, с последващо изброяване на културите, в това число овощия и овощни разсадници: ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, вишни, сливи, дюля …. и др. и 2/ в т. 3 на същия раздел е регламентирана отделна възможност за застраховане и на новозасадени и/или млади, неплододаващи, трайни насаждения. Съдът е съобразил, че в раздел ІІІ „Застрахователни рискове“ е предвидено обезщетение в зависимост от различния предмет на застраховане: в т. 5 от раздела е посочено, че застрахователят изплаща обезщетение за количествени вреди върху основния плод, настъпили в резултат на описаните застрахователни събития (градушка, буря, проливен дъжд, наводнение … и пр.), а в. т. 6 са посочени условията за изплащане на обезщетение когато предмет на застраховане са новозасадени и/или млади, неплододаващи, трайни насаждени. Действието на застраховката също е различно уредено, съобразно предмета на застраховане и вида на културата, като за овощни видове застрахователното покритие е от момента на процъфтяването и видимото образуване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове