Определение №560/17.12.2020 по дело №2304/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 560

  гр. София, 17.12.2020 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти ноември, две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2304/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Р. Д. Н.,гр.В., чрез процесуалния и представител адвокат И. К., срещу въззивно решение №701/11.06.2020 г. по гр. д. № 585/2020 г. по описа на Варненския окръжен съд. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения,че са налице основанията на чл.280,ал.1,т.1, т.3 и ал.2 ГПК за допускане касационно обжалване на въззивното решение. Поставят се въпросите : 1.Следва ли съдът да се произнесе в решението си с отделен установителен диспозитив по иск по чл.108 ЗС при условие, че отхвърля иска; 2.Достатъчно основание за неоснователност на иск по чл.108 ЗС ли е липсата на деклариране от страна на ищеца на имота в декларация по чл.14 ЗМДТ.По първия въпрос се сочи противоречие с ТР№4/2014г, ОСГК, ВКС.

  Ответниците по касационната жалба А. К. А., К. Б. А. и М. Б. А., всички с адрес [населено място], в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК, подаден чрез адвокат Р. Д., изразяват становище за липса на основания за допускане касационно обжалване на въззивното решение и за неоснователност на жалбата. Претендират разноски.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, в срока по чл. 283 ГПК и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решение № 5841/2019г. по гр. д. № 16356/2018 г. на Районен съд – Варна, с което е отхвърлен предявеният от Р. Н. срещу А. А., М. А. и К. А. иск по чл.108 ЗС за предаване владението на реална част с площ 4,86 кв.м. от недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***** по КК на гр. Варна, който обект се намира в сграда с идентификатор ****, построена в поземлен имот *** /подробно описан/.

  Въззивният съд е приел за установено, че между Д. К. /баща на ищцата Р. Н./ и Б. К. /съпруг на ответницата А. А. и баща на ответниците М. и К. А./ е извършена съдебна делба на описания имот по гр.д.№ 2153/1983 г., вписана в книгите за вписвания на 06.03.1985 г., съгласно която е поделен първият етаж от жилищната сграда на два самостоятелни обекта с идентификатори ***** – за ищцата - и ***** – за ответниците. Понастоящем са нанесени и още два самостоятелни обекта в сутеренния етаж с идентификатори ***** – на Р. Н. и ***** – на А., М. и К. А.. На 15.12.1986 г. е починал Д.К. и е оставила наследници В. К. /преживяла съпруга/ и децата си А. А. и Р. К.. Те също извършили съдебна делба по гр.д.№ 194/1987 г. на Варненски районен съд, вписана в книгите по вписвания на 02.03.1987 г., съобразно която имотът се възлага изцяло в общ дял и при равни квоти на В. К. и Р. Н.. С дарение по НА № 44/1997г. първата дарила на втората собствената си една втора от имота. Няма спор, че идеалната част от дворното място, върху което е построена сградата, е придобита въз основа на заповед от 15.07.1998 г. на Областния управител на град Варна и договор от 19.08.1998 г., вписани в книгите по вписвания на 31.08.1998 г., а имотът бил деактуван като държавен. За успешното провеждане на ревандикационен иск в тежест на ищеца е да установи наличието на предвидените по чл. 108 ЗС предпоставки: че е собственик на твърдяното придобивно основание /правна сделка и наследство/ и че ответникът владее спорния имот без основание. В тежест на ответниците е да установят противопоставимо право на собственост, породено на твърдяните основания /правна сделка и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове