Решение №52/19.04.2021 по дело №2551/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №16/18.01.2021 по дело №2551/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Включването на реална част от чужд имот в поземлен имот по силата на одобрена кадастрална карта не води до възникване на съсобственост върху целия поземлен имот между собствениците на отделните реални части. Одобрената кадастрална карта има само удостоверително (декларативно), а не конститутивно действие. Тя не създава, не изменя, нито прекратява права и задължения. ЗКИР не съдържа правна норма, предвиждаща като последица на одобрената кадастрална карта възникване на съсобственост върху поземлен имот, ако същият е бил образуван от имоти на различни собственици. При действието на ЗТСУ (отм.), който е бил в сила към 1998 г. и след това, до 31. 03. 2001 г., застроителният и регулационен план (ЗРП) за обществено мероприятие по чл. 22 ЗТСУ /отм./ - чл. 25 ЗТСУ (отм.) няма пряко отчуждително и вещноправно действие. Отреждането на терен за обществено мероприятие по този план, който терен включва няколко имота, няма за последица изгубване на юридическата самостоятелност на включените в терена имоти, собствениците на тези имоти запазват собствеността си върху тях в кадастрални граници до отчуждаването им със заповедта по чл. 95 ЗТСУ /отм./ и правото на собственост върху отделните имоти не се трансформира в съсобственост върху общия парцел при условията на чл. 31 ЗТСУ /отм./. Разпоредбата на чл. 31 ЗТСУ /отм./, предвиждаща възникване на такава съсобственост по регулация, е приложима само за общи парцели по дворищнорегулационния план, но не и за парцели по плана за обществени мероприятия. По тези въпроси практиката на ВКС е единна и постоянна, обективирана в множество решения. При действието на ЗУТ, в сила от 31. 03. 2001 г., подробният устройствен план (ПУП) също няма отчуждително действие, освен в хипотезата на чл. 16 ЗУТ, която в случая не е налице.


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр. д. № 2551 по описа за 2020 година.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от Община Бургас, чрез кмета Д. Н., приподписана от юрисконсулт С. Б., срещу решение № II-140 от 30. 04. 2020 г. по в. гр. д. № 1660/2019 г. на Бургаския окръжен съд, с което е отменено решение № 1876 от 19. 07. 2019 г. по гр. д. № 6274/2018 г. на РС – Бургас и е допусната делба между „Черноморски бряг“ ЕАД и Община – Бургас, на следните недвижими имоти и при следните квоти: а/. на ПИ ... по кадастралната карта на [населено място], с площ от 6961 кв.м., при дялове: 6438/6961 ид.ч. за „Черноморски бряг“ ЕАД и 523/6961 ид.ч. за Община – Бургас; б/. на ПИ ... по кадастралната карта на [населено място], с площ от 488 кв.м., при дялове: 49/488 ид.ч. за „Черноморски бряг“ ЕАД и 439/488 ид.ч. за Община – Бургас; в/. на ПИ ... по кадастралната карта на [населено място], с площ от 1610 кв.м., при дялове: 237/1610 ид.ч. за „Черноморски бряг“ ЕАД и 1373/1610 ид.ч. за Община – Бургас. Излагат се съображения за неправилност на решението, поради необоснованост на фактическите изводи, поради постановяването му в нарушение на материалния закон - пар. 7, т. 6 ДР ЗМСМА и чл. 6, т. 8 ЗС, чл. 17а ЗППДОП /отм./, чл. 34 ЗС, и поради постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения. Иска се отмяна на решението и отхвърляне на предявения иск за делба.

Ответната страна по касационната жалба – „Черноморски бряг“ ЕАД, чрез процесуалния представител адв. К. Г., изразява становище за правилност на обжалваното въззивно решение и неоснователност на касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение № 16 от 18. 01. 2021 г. по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари