Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Веска РайчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изибщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова фунция?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ГЕНИКА МИХАЙЛОВА, АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр. д.N1616 описа на ВКС за 2022 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288, ал. 1 ГПК.

Обжалвано е решение от 07.01.2022г. по гр. д.№778//2021г. на ОС София, с което са отхвърлени искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1-3.

Жалбоподателят – И. К. М., чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси впротиворечие с практиката на ВКС и които са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Моли да се допусне касационно обжалване.

Ответникът „Джи и фармасютикъл“ ООД, чрез процесуалния си представител, в писмено становище поддържа, че не следва да се допуска касационното обжалване на въззивното решение.

Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК, приема за установено следното:

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е отхвърлил И. К. против „Джи фармасютикъл“ ООД искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено със заповед, издадена прокуристи на дружеството, връчена на ищцата на 30.04.2020 г., скоято на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ – поради намаляване обема на работа – е прекратено трудовото правоотношение, считано от14.05.2020 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица и за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за времето, презкоето е останала без работа вследствие на уволнението, за срок от 6 месеца в периода от 14.05.2020 г. до 14.11.2020 г. в размер на 7392.00лева.

Установено е, че до 14.05.2020 г. е съществувало трудово правоотношение между страните, по което ищцата е заемала длъжността „специалист качество“, както и че трудовото правоотношение е прекратено със заповед на прокуристите на дружеството връчена на ищцата на 30.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ поради намаляването на обема на работа.

Установено е, че на 30.03.2020 г. е бил изготвен доклад, в от един от прокуристите до изпълнителния директор на дружеството, била издадена заповед №1292/03.04.2020 г. , в която е посочено, че във връзка с намаления обем на работата в предприятието, както и изискванията на клиентите за повишаване на качеството на предлаганите услуги, се утвърждават промени в щатното разписание, считано от 01.05.2020 г. – съкращават се щатни бройки от съответните длъжности, изброени в заповедта, сред които и длъжността “специалист качество” – 3 щатни бройки. В заповедта е разпоредено на тримата служители “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица да се предложат за заемане други длъжности, спрямо които намаляването в обема на работа в предприятието не се е отразило, а служителите, които не приемат предложните длъжности, да бъдат освободени на основание намаляване на обема на работа в предприятието. В доклада е посочено, е намален производствения обем на дружеството за периода 2019 – 2020 г. вследствие на въведения през м. февруари 2019 г. нов технологичен процес по сериализация, както и че технологичните промени и нестабилният процес по сериализация са довели до намаление от около 23% в производствените обеми през 2019 г. спрямо 2018 г., както и за периода на четвърто тримесечие на 2019 г. спрямо първото тримесечие на 2020 г., като тенденцията за намаляване на обема на произведените блистери през първото тримесечие на 2020 г. продължавала. Посочено е още, че обработката на партидните досиета следва да да премине от отдел “Квалифицирани лица към отдел “Осигуряване на качеството” с оглед по-бързото и ефективно откриване на грешките в производствения процес и коригирането им, доколкото служителите в отдел “Осигуряване на качеството” пряко участвали в производствения процес.

От поименно щатното разписание на длъжностите в отдел

“Квалифицирани лица в ответното дружество се установява, че по щатното разписание от 01.04.2020 г. съществуват три бройки за длъжността “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица, които са били заети от три лица – от ищцата, от свидетеля И. О., разпитана в производството пред районния съд, и от Н. Й., както и две бройки за длъжността “квалифицирано лице, като по новото щатно разписание от 29.05.2020 г. не съществува длъжност “специалист качество”, а са отредени три бройки за длъжността “квалифицирано лице.

От оборотните ведомости на ответника за 2018 г. и 2019 г. се

установява, че приходът за 2018 г. е 17 265 528 лв., а през 2019 г. – 12934872 лева.

От приложените по делото вътрешни правила за работа при ответника обективирани в „Стандартни оперативни процедури за освобождаване на краен лекарствен продукт за пазара или за транспорт“, в сила от 12.12.2019 г. и от 14.08.2020 г., е видно, че съществува разлика по отношение на служителите, които проверяват партидното досие на лекарствения продукт – първоначално дейността била възложена на специалисти от отдел “Квалифицирани лица, а след това – на служители от отдел “Осигуряване на качеството”.

По делото е приета и съдебно – счетоводна експертиза, по която вещото лице констатира, че за 2019 година се наблюдава спад в

произведената и продадена продукция спрямо 2018 година – спадът е както в стойностно изражение, така и в процентно съотношение. Спадът в произведените блистери и опаковки е съответно -76.10% и – 74.71%, а спадът в продадена продукция е – 86.27%. През м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2019 г. няма спад в произведената и продадена продукция, а за м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2020 г. се наблюдава спад в продадените лекарствени продукти, но няма спад в произведените за същия период. От заключението се установява още, че е налице спад (-87.51%) в продажбата на произведените продукти за м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2020 г., както и че размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ за исковия период възлиза на 7392 лв.

Реално намаление на работата за изпълняваната от ищеца длъжност е налице, ако се установи намаляване на количеството на произведената и реализирана (продадена) продукция. За установяването му работодателят е ангажирал изслушване на съдебно-икономическа експертиза, от заключението към която, неоспорено от страните, се установява, че за 2019 година – годината, предхождаща годината на уволнението – се наблюдава спад в произведената и продадена продукция спрямо 2018 година, като спадът е както в стойностно изражение, така и в процентно съотношение. Съдът е приел, че за цялата 2019 г. в сравнение с 2018 г. е налице трайна тенденция за намаляване на производството, на освободените партиди и на продажбите от производството, като разликите в процентно отношение са около – 80 %, което в парично изражение е на стойност над един милион лева, което обосновава извод, че е установено обективно настъпило намаление в обема на работа.

Намаленият обем производствена продукция наложило съгласно ангажираните гласни и писмени доказателства въвеждането на проверка на т. нар. „партидни досиета“, непосредствено преди освобождаването на лекарствените продукти, от служители в отдел “Осигуряване на качеството”, които пряко участвали и в производствения процес, за разлика от служителите на длъжността „специалист качество“, които пряко участие в производствения процеснямали.

Съдът при така установените обстоятелства по делото е приел, че е налице основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, което обуславя неоснователностна исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3.

В изложението си по чл. 284, ал. 3 ГПК жалбоподателката, чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора: как следва да се преценява намаляване на обема на работата – според наименованието на длъжността, или според съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция, може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изобщо и в частност според реализираната продукция, към кой момент следва да се преценява намаляването обема на работата – дали към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, или към един предходен момент, както и какви са задълженията на въззивния съд при оплакване за необоснованост на фактическите изводи, поставени в основаната на първоинстанционното решение. Поддържа, че са налице основание по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 за допускане на касационно обжалване.

Настоящият състав намира, че следва да се допусне касационно обжалване по въпроса: може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изибщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова фунция на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Що се касае до останалите поставени за раглеждане въпроси, то същите не съставляват обжщо основание за допускане на касационното обжалване по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като не се обусловили решаващитнте изводи на съда за неоснователност на прадявените искове.

Предвид изложените съображения, съдът

О п р е д е л и:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение от 07.01.2022г. по гр. д.№778//2021г. на ОС София.

ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на ІV г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    Може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изобщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция?

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]