Определение №505/17.11.2020 по дело №1703/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 505

  гр. София, 17.11.2020 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми октомври две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.д. № 1703/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. Н. Л., М. Н. В., В. И. Б. и Д. Т. С. от [населено място] срещу въззивно решение № 1462 от 09.12.2019г., постановено по гр.д.№ 1082/2015г. на Пловдивския окръжен съд с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопризводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.

  С обжалваното решение въззивният съд е обезсилил решение № 2630 от 18.06.2013г. по гр.д. № 1226/1997г. на Пловдивския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни възлагателните претенции на В. Н. Л., М. Н. В., К. Н. Т. /заместена в хода на процеса от своите наследници по закон В. И. Б. и А. И. П./, Г. Н. Д. /заместена в хода на процеса от своите наследници по закон Д. Т. С. и М. Т. Д./ и Н. З. Н. и делбата на недвижим имот кадастрален № * по плана на [населено място], С. и. з., одобрен със заповед № 57/03.03.1973г., с площ от около 7775 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка е извършена по реда на чл.289 ГПК /отм./.

  За да постанови решението си, въззивният съд е приел, че делбата на посочения имот е допусната с решение № 215 от 07.01.1999г. по гр.д. №1226/1997г. на Пловдивския районен съд между В. Л., К. Т., М. В., Г. Д. и З. Н. З. /заместен в хода на процеса от наследника си по закон Н. З. Н./ при равни права. Прието е, че З. З. е собственик на друг самостоятелен имот от 2000 кв.м, заснет с пл.№ *, който е изключен от делбата. Междувременно за имот кад.№ * е отреден УПИ ** от кв. 15, С. и. з. на [населено място] с площ от 5263 кв.м., който впоследствие е записан като поземлен имот с идентификатор *** с площ от 5257 кв.м по КККР на [населено място], одобрени през 2009г. Със заповед № 100А623/26.03.2010г. на кмета на Община Пловдив, в изпълнение на процедурата по чл.201, ал.3 ЗУТ е одобрен ПУП, като от УПИ ** са образувани пет нови урегулирани поземлени имота за производствена и складова дейност в съответствие с имотните идентификатори по удостоверение на СГКК и задънена улица. Според приетата по делото съдебно-техническа експертиза имотите, предмет на делбата, представляват ПИ с идентификатор *** с площ 5257 кв.м, ПИ с идентификатор *** с площ 868 кв.м и ПИ с идентификатор *** с площ 1304 кв.м. Според вещото лице с посочената заповед на кмета първите два имота са обединени в един с обща площ 6125 кв.м, който извод съдът е приел, че не кореспондира на заповедта, и според експерта предмет на делбата са общо три урегулирани поземлени имота с площ от 7429 кв.м. като от него е изготвен проект за разделянето му на пет дяла. С последната съдебно-техническа експертиза от 11.01.2013г. /л.512-518/ от имотите са обособени шест дяла като единият от тях е от 2000 кв.м и не следва да се дели като индивидуална собственост на един от съделителите. С решението от 18.06.2013г. районният съд е обявил за окончателен проекта за разделителен протокол от 24.01.2012г., според който от делбения имот, възприет като съвкупност от три различни урегулирани поземлени имота се обособяват пет дяла. С решение № 60 от 15.04.2015г. по гр.д.№ 4948/2014г. на ВКС, I г.о., при извършен касационен контрол на предходно потвърдително въззивно решение, това е прието за неправилно, тъй като има несъответствие на обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението по допускане на делбата и решението за нейното извършване. Посочено е, че ако допуснатият до делба имот при последващо урегулиране попада в границите на УПИ, който обхваща и имот, принадлежащ на трето лице или на един от съделителите в индивидуална собственост, в този случай следва да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове