Решение №5/22.01.2021 по дело №1830/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №386/15.10.2020 по дело №1830/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос

За извършване на съдебна делба при способа на чл.353 ГПК относно незастроени имоти извън регулация, длъжен ли е съдът да съобрази, дали образуването на нови самостоятелни обекти е свързано с неудобства на съделителите, по-големи от обикновените или е достатъчна преценката, че при спазване на нормативните изисквания е възможно образуване на нови самостоятелни обекти, които подлежат на разпределяне между съделителите?

Отговор

При наличие на имоти, които като стойност съответстват на делбените права на съделителите и които се намират в една и съща територия, и са от една и съща категория, разделянето им на по-малки части не съответства на принципа установен в чл.69, ал.2 ЗН. Целта на делбата е всеки съделител да получи реален дял от допуснатите до делба имоти. Само по изключение ако това не е възможно или би накърнило правата на съделителите съдът пристъпва към обособяването на нови обекти от съществуващите обособени, за които е допусната делба.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 19 януари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 1830 /2020 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 386 от 15.10.2020 г. по касационна жалба, подадена от М. Н. М. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 111 от 05.02.2020 г. по гр.д.№ 406/2019 г. на Видински окръжен съд с което е отменено частично решение №394 от 15.07.19г. по гр.д.№1143/18г. на Видински РС относно начина, по който са разпределени процесните имоти по чл. 353 ГПК и вместо това е извършено ново разпределение, като на основание чл.353 от ГПК, на М. Б. И. е поставен в дял имот с проектен идентификатор №…. представляващ нива от 3 дек. в местността „А.“, съставляваща част от сегашен имот № …. по плана за земеразделяне в землището на [населено място], общ. Видин на стойност 2 400 лв., а на касаторката М. Н. М. е разпределена останалата част от този имот с площ 3,303 дка с проектен идентификатор №…. на стойност 2 642 лв. и имот – нива от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч.“, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне на същото село на стойност 1797лв., заедно с другите допуснати до делба имоти.

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – чл.39 ЗС и чл. 69, ал.2 ЗН и допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в това, че съдът е съобразил само минималното парично уравнение, но не е съобразил изискването за запазване целостта на имотите, ако могат да бъдат разпределени между съделителите без да се раздробяват. Касаторката извежда това от правилото на чл. 39 ЗС, че разделянето не трябва да е на значителна стойност и да не създава неудобства, по-големи от обикновено.

Ответникът по касация М. Б. И. не взема становище.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

По основанието за допускане до касация:

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие с Решение № 171/27.10.2017 г. по гр.д.№ 661/2017 г. на ВКС, І гр.о., с което е даден отговор на въпроса: за извършване на съдебна делба при способа на чл.353 ГПК относно незастроени имоти извън регулация, длъжен ли е съдът да съобрази, дали образуването на нови самостоятелни обекти е свързано с неудобства на съделителите, по-големи от обикновените или е достатъчна преценката, че при спазване на нормативните изисквания е възможно образуване на нови самостоятелни обекти, които подлежат на разпределяне между съделителите.

Мотиви

В отговор на този въпрос, съдът е приел, че при наличие на имоти, които като стойност съответстват на делбените права на съделителите и които се намират в една и съща територия, и са от една и съща категория, разделянето им на по-малки части не съответства на принципа установен в чл.69, ал.2 ЗН. Целта на делбата е всеки съделител да получи реален дял от допуснатите до делба имоти. Само по изключение ако това не е възможно или би накърнило правата на съделителите съдът пристъпва към обособяването на нови обекти от съществуващите обособени, за които е допусната делба.

По основателността

По касационната жалба:

С влязло в сила решение е допусната съдебна делба между М. Н. М. с квота 20/24 ид.ч. и М. Б. И. с квота 4/24 ид.ч. на четири имота:

– нива от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч. “, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне на [населено място], общ. Видин

– нива от 6,303 дек. в местността „А.“, четвърта категория, съставляваща имот № 092013 по плана за земеразделяне в землището на [населено място], общ. Видин

– нива от 5,529 дка., шеста категория м. „Л.”, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне на [населено място], общ. Видин

– нива от 5,400 дка., шеста категория м. „Л.”, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне на [населено място], общ. Видин.

Съобразно квотата на М. И. – 4/24 ид.ч., полагащата му се площ е 3,3 дка. на стойност 2233 лв., а на М. М., полагащата й се площ е 16,499 дка. на стойност 11163 лв.

СТЕ е изготвила два варианта за разпределение на делбените имоти. Първият вариант предвижда разделяне на нивата от 6,303 дек. в местността „А.“, четвърта категория, съставляваща имот № …. на две части: нива от 3,00 дка с проектен идентификатор №…. оценена за 2400 лв. и нива от 3,303 дка с проектен идентификатор №…. с цена 2642 лв. Вторият вариант не предвижда разделяне на допуснат до делба имот, а в дял на М. И. е предвидено да се разпределен най-малкия имот – нива от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч. “, съставляваща имот № …. на стойност 1797 лв. Останалите имоти са разпределени на М. М., като тя е осъдена да му плати за уравнение на дула му 436 лв.

По въззивна жалба, подадена от М., съдът е отменил решението само в частта, с която са разпределени имот №…. и имот …., като вместо това е приел, че по-удачен е вариант първи от заключението на СТЕ, който предвижда разделяне на имот № …. на две части: нива от 3,00 дка с проектен идентификатор №…. оценена за 2400 лв. и нива от 3,303 дка с проектен идентификатор №…. с цена 2642 лв. С решението е разпределен на М. И. частта от 3 дка., а на М. М. – частта от 3,303 дка. и нивата от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч. “, съставляваща имот № …. Като е съобразил, че останалите имоти с решението на РС са предоставени в дял на М. М. и стойността на дяловете на двамата съделители, въззивният съд е осъдил М. М. да заплати на М. И. за уравнение на дела му от делбените имоти сумата 167 лв. Съдът се е мотивирал с това, че така се предвижда по-малка сума за уравнение на дяловете на двамата съделители, но като резултат се разделя най-големият допуснат до делба имот на два нови имота.

Предвид отговора на поставеният въпрос, въззивното решение, с което се предвижда разделяне на най-големият допуснат до делба имот на два нови имота, въпреки, че допуснатите до делба имоти са еднородни и достатъчни за да се разпределят и без разделяне, е неправилно и следва да се отмени, като вместо това, делбата следва да се извърши по вариант втори от заключението на СТЕ, като в дял на М. И. се разпредели най-малкия имот – нива от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч. “, съставляваща имот № …. на стойност 1797 лв. Останалите имоти следва да се разпределят на М. М., като тя е бъде осъдена да му плати за уравнение на дула му 436 лв. Нивата, която другият вариант предвижда да бъде разделена също е четвърта категория, а останалите имоти са шеста, т.е. имотите, за разпределението на които страните спорят пред въззивната инстанция и пред настоящата са еднаква категория.

Касаторката претендира деловодни разноски за настояща инстанция в размер на 880 лв., които са доказани и следва да й се присъдят, съгласно чл. 78, ал.1 ГПК

Диспозитив

Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивно решение № 111 от 05.02.2020 г. по гр.д.№ 406/2019 г. на Видински окръжен съд и вместо това постановява:

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.353 ГПК в дял на М. Б. И., ЕГН-[ЕГН] нива от 2,567дка., четвърта категория, находяща се в местността „Ч. “, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне на [населено място], общ. Видин

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.353 ГПК в дял на М. Н. М., ЕГН-[ЕГН] нива от 6,303 дек. в местността „А.“, четвърта категория, съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне в землището на [населено място], общ. Видин

ОСЪЖДА М. Н. М. да плати на М. Б. И. за уравнение на дела му от съсобсвените им имоти в землището на [населено място], общ. Видин сумата 436 лв. ведно със законната лихва от влизане на решението в сила.

Осъжда М. Б. И. да плати на М. Н. М. деловодни разноски за настояща инстанция в размер на 880 лв.


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №386/15.10.2020 по дело №1830/2020 1
    Определение №386/15.10.2020 по дело №1830/2020
    За извършване на съдебна делба при способа на чл.353 ГПК относно незастроени имоти извън регулация, длъжен ли е съдът да съобрази, дали образуването на нови самостоятелни обекти е свързано с неудобства на съделителите, по-големи от обикновените или е достатъчна преценката, че при спазване на нормативните изисквания е възможно образуване на…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий.

Цитирани норми и термини

0 0 глас
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари