Определение №476/03.11.2020 по дело №1675/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 476

  гр. София, 03.11.2020 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на пети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 1675/2020 год. по описа на ВКС, II г.о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  С решение № 15 от 13.02.2020 год. по в. гр. д. № 653/2019 год. Апелативен съд - Варна, като въззивна инстанция, е потвърдил решението на Окръжен съд - Варна № 355 от 22.03.2019 год. по гр. дело № 2295/2017 год., с което се отхвърля предявеният от И. Г. М. срещу З. Г. К. иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване на правото му на собственост върху недвижим имот, за който твърди, че го е придобил по давностно владение, упражнено в периода 2004 - 2017 год., а именно: поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 год. на ИД на АГКК, находящ се в [населено място], в. з. „Т.“, ул. „25“, № 3, целият с площ от 1526 кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.

  Въззивното решение се обжалва в срок от И. Г. М., чрез адв. А. Г. от АК - В., с твърдение за наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК за неговата отмяна. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към жалбата касаторът поддържа, че решението следва да бъде допуснато до касационно обжалване, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК, по въпросите: 1. „Поражда ли действие договор за наем, сключен при отлагателно условие, което никога не се е сбъднало съобразно чл. 25, ал. 1, изр. 1 ЗЗД?“; 2. „Допустимо ли е да се предявят чужди права пред съд въпреки изричната императивна забрана на чл. 26, ал. 2 ГПК?“ и 3. „Кои действия на собственик прекъсват давността на владелеца съобразно чл. 116 ЗЗД?“.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК са постъпили писмени отговори от ответницата по касационната жалба З. Г. К., чрез адв. И. В. от АК - В. и третото лице - помагач на страната на ответника „Антарес Инвест“ ЕООД, чрез процесуалния му представител адв. К. Д. от АК - В., в които се оспорва наличието на релевираните основания за допускане на касационно обжалване, както и се излагат аргументи за неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, като взе предвид изложените основания за допускане на касационно обжалване и като провери данните по делото, констатира следното:

  За да постанови решението, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че ищецът е бивш съпруг на Е. Н. М., починала на 25.08.1982 год., която е дъщеря на Ф. Д. В. /починала на 04.12.2003 год./, съответно баща на Г. И. М. – единствен законен наследник на Ф. В.. Съгласно мотивите на въззивното решение, последната е продала процесния имот на Г. Д. К. /баща на ответницата/, което се удостоверява от приложения по делото нотариален акт № 150, т. VІ, дело № 1432/1958 год. на народен съдия в гр. Варна. Прехвърлянето на собствеността се потвърждавало още от представения от ответницата протокол от 01.09.1967 год. на комисия по § 85 от ППЗПИНМ за оценка на недвижимите имоти, отредени със заповед от 28.08.1967 год. на ИК на ГНС за разширение на пътя В. – к. „Д.“, в който е посочено, че за 225 кв. м. от имот № * /оценен като нива/, собственост на Г. Д. К., му се дължи обезщетение от 264 лева, а както и от обстоятелството, че имотът е одържавен от и впоследствие собствеността върху него е възстановена именно на Г. Д. К., като последният е въведен във владение от инспектор към отдел „КР“ на община Варна. В тази връзка въззивният съд

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове