Определение №464/16.11.2020 по дело №1384/2019

  Анотация

  Въпрос


  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 464

  София, 16.11.2020 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като взе предвид докладваното от съдия Галина Иванова ч. т.д. 1384 по описа за 2019 г. , за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение № 529 от 31.07.2019 г. по настоящето дело е спряно производството до приключване на производството по преюдициално запитване по дело С- 647/18 г., Съд на Европейския съюз. Видно от определение от 15.1.2020 г. на СЕС посоченото производство на основание чл. 53, пар. 2 от Процедурния правилник на Съда е прекратено. Поради отпадане на пречките за разглеждане на производството по настоящето дело, същото следва да се възобнови.

  Настоящето производство е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.

  Частният жалбоподател „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност оспорва определение № 353 от 22.04.2019 г. по ч.гр.д. 214/19 г., Окръжен съд – Перник, 3 състав, с което е потвърдено определение № 1 от 08.02.2019 г. на съдията по вписванията при Районен съд Трън постановено по молба вх. № 39 от 8.2.2019 г. за отказ да бъде извършено вторинчно вписване/отбелязване в имотния регистър на вписан в ТРРЮЛНЦ особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, в което се включва недвижим имот, находящ се в [населено място].

  С определение от 20.10.2020 г. по конст. дело 9/20 г. Конституционният съд на Р България е допуснал до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на § 5, ал. 1-4 , § 6, ал.1 – 2, § 7 и § 8 от ПЗР на ЗИДБН обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп.ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) и чл. 60б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.).

  Настоящият съдебен състав констатира, че е налице хипотезата на чл. 229, т. 6 от ТЗ. В случая, с оглед предмета на делото, съдът следва да прецени приложението на хипотезата на § 5 от ПЗР на ЗИДБН (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп.ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.). Поради оспорването на тази норма пред Конституционния съд, производството по настоящето дело следва да се спре.

  Върховният касационен съд на Р България, състав на Второ Търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И

  ВЪЗОБНОВЯВА, на основание чл. 230 от ГПК, производството по ч.т.д. 1384/19 г., Върховен касационен съд на Р България поради приключване на дело С -647/18 г. Съд на Европейския съюз.

  СПИРА производството по ч.т.д. 1384/19 г., Върховен касационен съд на Р България, Второ търговско отделение, на основание чл. 229, т. 6 от ГПК, до приключване на конституционно дело 9/2020 г.

  Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд на Р България.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове