Определение №463/26.05.2020 по дело №516/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?


Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 22.04.20 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №516/20 г., намира следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

История на спора

ВКС се произнася по допустимостта на касационните жалби на С. К. и на „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан срещу въззивното решение на Смолянски окръжен съд по гр.д. №269/19 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е уважен в размер на 401 758 лв. и отхвърлен за разликата до присъдените от първата инстанция 631 758 лв. предявеният от С. К. срещу „Горубсо Мадан” АД иск с пр. осн. чл.200 КТ за обезщетяване на неимуществени вреди от настъпила на 17.11.2017 г. трудова злополука.

Мотиви

Касационните жалби са подадени в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и са допустими.

Ищецът С. К. обжалва въззивното решение в частта, с която искът е отхвърлен. За допускане на обжалването се позовава на чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Поставя като значими за спора материалноправният въпрос, свързан с критериите, които формират съдържанието на понятието „справедливост” по чл.52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от трудова злаполука и процесуалният въпрос за задължението на въззивния съд да изложи мотиви относно частичното несъвпадане на изводите му с тези на първоинстанционния съд при определяне размера на обезщетението. Намира, че тези въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с цитираната в изложението практика на ВКС – ППВС №4/68 г., т.ІІ, ТР №1/4.01.2001 г. и решения по чл.290 ГПК.

Ответникът по иска „Горубсо Мадан” АД обжалва въззивното решение в частта, с която искът е уважен. За допускане на обжалването се позовава на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Намира, че от значение за спора и за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото е следният материалноправен въпрос: Допустимо и справедливо ли е при иск по чл.200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател? Сочи, че присъжданите обезщетения на наследниците на загинали при тр. злополука работници в цитираните в изложението решения на ВКС са значително по-ниски от присъденото по настоящото дело на ищеца. Той е със сериозни увреждания и обездвижен, но жив, в ясно и пълно съзнание, в непрекъсната връзка с близките и семейството си и с доходи, с които да подпомага издръжката на домакинството.

Касационен въпрос

ВКС намира, че следва да допусне касационно обжалване на въззивното решение и по двете жалби по поставените въпроси за справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл.52 ЗЗД / вкл. след съпоставката му с размера на обезщетението по чл.200 КТ за неимуществени вреди при смърт на работник и при обезщетяване на неимуществени вреди на други основания/, на осн. чл.280, ал.1,т.1 и 3 ГПК, с оглед цитираната от страните в изложенията им практика на ВКС и изтъкнатите в жалбите особености на случая.

Диспозитив

Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Смолян по гр.д. №269/19 г. от 13.11.19 г. по жалбите на ищеца С. К. и на ответника „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан.

Указва на ответника „Горубсо Мадан” АД да внесе в едноседмичен срок от съобщението по сметка на ВКС държ. такса за разглеждане на жалбата в размер на 8035, 16 лв. и в същия срок да представи вносен документ, като в противен случай жалбата подлежи на връщане.

След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване в о.с.з.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерии.

Цитирани норми