Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020

Спорът е разрешен с Решение №35/13.05.2021 по дело №1652/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За необходимостта в производството по иск за собственост на реална част от поземлен имот да се изследва наличието на непълнота или грешка в кадастралната карта и по въпроса за съотношението между иска за собственост и иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР.

Отговор

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1652 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение № 4288 от 07.10.2019г. постановено по гр.д. № 475/2019г. на Благоевградски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 441 от 20.01.2017г. по гр.д. № 1010/2014г. на Разложки районен съд в частта за осъждане на Н. К. М. на основание чл. 108 ЗС да предаде на Н. Г. Т. владението върху реална част с площ 26 кв.м. от поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], оцветена в зелено на комбинирана скица на л.8 от първоинстанционното дело, представляваща неразделна част от решението, при граници: от изток ПИ ***, от север ПИ ***, от юг улица и от запад останалата част от ПИ ***.

Касационната жалба е подадена от ответницата по иска Н. К. М. чрез пълномощника адв. Х.. Твърди се неправилност и незаконосъобразност на обжалвания акт. За обосноваване достъпа до касационно обжалване са поставени два процесуалноправни въпроса, които според жалбоподателката са разрешени в противоречие с практиката на ВКС.

В писмения си отговор ответницата по жалбата Н. Г. Т. моли да не бъде допускано касационно обжалване. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

Производството е по иск за собственост на реална част от поземлен имот с площ 26 кв.м. Ищцата като собственик на ПИ с идентификатор *** твърди, че ответницата, която е собственик на съседния ПИ с идентификатор ***, неправомерно е навлязла в имота й и завзела част от него с площ от 26 кв.м, която част е отразена на комбинирана скица на л. 8 от делото. Ответницата твърди, че въз основа на нотариален акт от 1967г. е собственик на 1/3 ид.ч. от парцел * в кв. 38 по плана от 1922г., който съответства на ПИ ***, като границата със съседния имот не е променяна, налице е трайна ограда, която съвпада с границата по плана от 1922г. Поддържа и евентуално възражение за придобиване на частта по давност.

Спорът се разглежда от въззивната инстанция за втори път. С решение № 110 от 20.06.2019г. по гр.д. № 3890/2018г. на Върховния касационен съд, I г.о., е отменено предходно въззивно решение на Благоевградски окръжен съд, с което е била извършено обезсилване на първоинстанционното решение и прекратяване производството по делото поради неотстранени нередовности на исковата молба. В решението на касационната инстанция е даден отговор, че предмет на защита с ревандикационен иск може да бъде и реална част от недвижим имот и че когато страните спорят за правото на собственост само върху конкретно посочена реална част, то липсва интерес за предявяване иск за собственост за останалата част от имота, за която спор не съществува.

Ищцата се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор *** с два нотариални акта от 2012г. - за 1/2 ид.ч. по наследство и за 1/2 ид.ч. по покупко-продажба. Този имот съответства на парцел *, имот пл.№ * в кв. 33 по плана от 1967г. Ответницата се легитимира с нотариален акт от 1967г. за покупка на 1/3 ид.ч от парцел *, имот пл. № * в кв. 33, сега ПИ *** по кадастралната карта.

Техническата експертиза установява, че [населено място] има изготвени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове